Vergi borçları yeniden düzenlenmeli

Ana Sayfa » Denetim Gündemi » ÜLKEMİZDE MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNİN İŞLETMELERE KAZANDIRACAĞI REKABET AVANTAJI VE YMM BARİYERİ

ÜLKEMİZDE MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNİN İŞLETMELERE KAZANDIRACAĞI REKABET AVANTAJI VE YMM BARİYERİ

Ülkemizde muhasebe sistemi vergisel amaçla yapıldığından birçok işletmelerin ticari amaçtan ziyade vergisel açıdan muhasebe tutuluyor.

 
 
ÜLKEMİZDE MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNİN İŞLETMELERE KAZANDIRACAĞI REKABET AVANTAJI VE YMM BARİYERİ

GİRİŞ

Teknoloji ve bilişim teknolojinin çok hızlı değişimiyle dünyadaki ulusal sınırların kaldırıldığını üretilen bir mal ve hizmetin dünyanın heryerinde aniden çok hızlı bir şekilde ulaştığı bir dönemde işletmeler rekabet etme ve rekabet avantajları sağlama yönünde profesyonel meslek mensuplarınca yönetim ve karar mekanizmalarında yer almak zorundalar.
Günümüzde teknolojinin gelişimiyle ürün ve ürün prosedürleri, maliyet sistemleri, finansal analiz ve yorumlama kabiliyetine sahip finansal analiz ve finansal tablolar şeffaf ve güvenilir yapılara kavuşmak zorundadır. Teknolojinin ekosistemi kendine has yeni ürün, mal ve hizmetler, mesleklerin doğuşunu sağladı. Muhasebe sisteminde hak ve tahakkukların değerlendirme, ölçme biçimlerine yeni anlam kattı. Fiziksel olmayan mal ve hizmetlerin know how, yazılım, arge gibi yeni ürün biçiminin ortaya çıkışını, değer ve ölçü birimini doğru analiz edip muhasebe kayıt sisteminde ve maliye sistemlerinde reel değerlendirme becerisi olan firmaların rekabet avantajını sağlar.
Çağımızda eskiden kalma sistemlerle denetimin stok sayımları, borç ve alacakların teyidi, hesapların teyidi vesaire doğrulamasından ziyade firmaların fiziksel görünmeyen değerleri gelecekte değer yaratan haklarını zayi ve doğru değerlendirme raporlama sorunlarıyla karşı karşıyadır firmalar. Bu sorunu gideren firmalar şüphesizki piyasada en büyük rekabet avantajı sağlar.
Muhasebe sisteminde parasal ölçülebilir hakları fiziksel görünmeyen gelecekte doğacak hak ve alacakların doğru şekilde kayda alınmış maliyet unsurları maliyete sebep olmuş yönetsel eylemlerin veya yüksek maliyete sebep olmuş mal ve hizmetlerin, ürünlerin ömür ve süreç değişiklikleri doğru bir şekilde raporlama ve kayıt yapan firmalar rekabette avantaj sağlar.
Çağımızda kararlar; üst karar kurullarında yer alan muhasebeciler işletmelerin doğru karar almada verilerin doğru analizinde doğru bir maliyet sistemiyle firmayı doğru yatırıma teşvik eder. Bağımsız denetim işlevinde geçen firmaların finansal kredilerin maliyetleri tedarikçi firmaların güvenle kredi açılmasına güven teşkiliyle firmalara rekabet avantaj sağlar. Ne yazıkki ülkemizde muhasebe ve denetim mesleği odası ve üst odası bulunmadığından sadece muhasebecilerin odası mevcut olup muhasebe sistemine katkısı olmayan YMM vesayetinden dolayı mesleki gelişmesinin önünde büyük engel teşkil edilmektedir. Firmalarımızın bu güzide iki mesleğin yeterince gelişmesinde Dünya ile rekabet edecek uzmanlaşmış bilgi ve becerilerinde yarar sağlayacağı rekabet avantajından mahrum bırakılmıştır.

Ülkemizde muhasebe sistemi vergisel amaçla yapıldığından birçok işletmelerin ticari amaçtan ziyade vergisel açıdan muhasebe tutuluyor. Sistemde yeri olmayan YMM’lerin firmaların bağımsız denetilmesi önünde engel teşkil olduğundan ticari denetsel şeffaflığa güvenilirlik sağlama avantajından mahrum kalmıştır.

A-MUHASEBECİ (MALİMÜŞAVİR)

Muhasebeci denince bir elinde hesap makinası önünde bilgisayarı bi tarafta da evrakları tasnif ve kayıt eden kişi akla gelir. Oysa muhasbeci; muhasebe sisteminin oluşumunu kuran maddi ve maddi olmayan para bazında doğru kayıtla raporlama ve finansal analizle ürün maliyet ilişkisi, ürün fiyat ilişkisi, ürün rekabet ilişkisi, firma içi ve firma dışı ürün, hizmet performansı, rakiplere göre mukayese, yatırım piyasasına hangi mal ve hizmetle pıyasa giriş konusunda ve geleceğe yönelik firma stratejileri belirlemeye yönelik karar vericilere destek sağlayan meslektir.
Bir başka tanımda: muhasebe firma içindeki insanların bilgiye dayalı olarak karar verebilmelerini sağlamak için finansal bilgileri ölçme, yorumlama ve paylaşma sürecidir. Birçok açıdan, muhasebe iş yaşamının temel taşıdır. Muhasebeciler, organizasyonun; pozisyonu ve faaliyetlerini teyit edecek ve karar vericilere yardımcı olacak şekilde finansal bilgileri toplar, kayıt eder, raporlar ve açıklar.
Muhasebe tablolarının içerdiği finansman yatırımı ve faaliyetler gibi iş faliyetleri ele alınmaktadır. Muhasebe sürecini açıklamakta çift defter kayıt tutmayı tarif etmekte ve muhasebe eşitliğini, tanıtmaktadır. Finansal işlem ile ilgli bilgilere dayanan finansal tabloların geliştirmesi açıklanmaktadır. Bu tabloların yorumlanma yöntemleri ve bütçelemenin planlanması ve kontrol aşamasındaki önemi açıklanmaktadır. Yani güven sağlamaktadır. Uluslar arası işlem için ortak bir muhasebe kurallar setininin geliştirimesi ve ele alınması ile süreç sonlanır.1
Muhasebe sistemi evrensel olup artık ulusal boyut dışında standart ve norma uygun olması gerekir. Bu alanda uzmanlaşmanın derinleşmeyi ve iş bölümünün boyutlarının ulusal sınırlar dışına taşması olarak tanımlayabilceğimiz küreselleşme, son ekonomik tarihi kapsamlı olarak kavrayabilmek için iyi bir kılavuzdur. Dünya çapında işlemleri yönetme ve risk alma kapasitesinin büyümesi, gerçek bir küresel ekonomi yaratmakta ve üretim giderek daha uluslar arası olmaktadır. Bir ülkede satışa hazır halde bulunan ürünlerin çoğu, birçok kıtadan gelen hammadde ve yedek parçaların birleştirilmesiyle yapılmaktadır.2Ürünün menşesi belli olmadığı gibi firmanın menşeleri de belli değildir. Her ulustan pay sahipleri söz konusu olabilir. Muhasebe standartları ulusal standartlardan ziyade uluslarası muhasebe standartlarına uygun olmalıdır.(UMS) Finansal raporlama uluslar arasi raporlama standartlara uygun olmak zorunda(UFRS) Çünkü şirketlerin paydaşları tek ulustan
değil birçok ulustan söz konusudur. Birçok firmada çokuluslu firmalar şeklinde faaliyet göstermektedirler.

1-MUHASEBE BİLGİLERİNİN KULLANICILARI

Yöneticiler, devletler, acentalar ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar; yöneticilerinin, faaliyetlerinin alt kademedeki çalışanların nasıl etkilendiğini anlamına yardımcı olmak için birçok şirket yöneticileri ile hassas bilgilerin paylaşımında ve finansal tabloları nasıl anlayacakları ve kullanılacakları konusunda onlara öğretmek.3
Ülkelerin tahmini bütçelerini geçmiş bütçe performanslarından, kar amacı güden ve gütmeyen firma yöneticileri uluslar arası finans çevrelerinin, finans kredi sistem kullanıcılarının başvurduğu muhasebe bilgileridir. Finansal analiz yöneticileri yatırımcılar ve kredi veren kuruluşlar için işletmenin mali gücüne ilişkin önemli ipuçları verilmekte, yatırımcılar, hisse alım satım kararları, kredi veren kuruluşların ise finansal karar almada finansal analiz sonuçlarından yaralanmakla işletme yöneticileri de işletmenin mevcut durumu işletmenin geçmiş performansı ve rakipleriyle karşılaştırarak işletme stratejileri belirlemede bir araç olarak kullanılmaktadır.4

2-MUHASEBEDE MESLEKİ UZMANLAŞMA


Muhasebeciler sahip olduğu uzmanlık bilgilerini serbestçe çalışıp kamu kurum ve kuruluşları bilgi sağladığı gibi kar amacı güden ve gütmeyen organizasyonlar içerisinde de çalışmaktadırlar. Dünyada genellikle muhasebe mesleğinin ilk önce serbest piyasada uzmanlaştıktan sonra başka alanlarda uzmanlaşmayı sağlarlar ya da mesleğe belli yıllarını vermiş uzmanlaşmış muhasebeciler denetim faaliyetlerine başlarlar. Buna göre denetim mesleği dışında muhasebede uzmanlığı olarak 3 gruba ayırıyoruz.
1. Serbest Muhasebeci
2. Adli Muhasebeci
3. Yönetim Muhasebesi

a)Serbest Muhasebeci

Tüm dünya da olduğu gibi ekonomi, siyasal, hukuk ve işletme alanlarında lisans seviyesinde eğitim görmüş, bu eğitimlerin akıbetinde belli kurs ve stajlarla mesleki yeterlilik sınavları sonucunda mesleki sertifika alanların serbest piyasada özel kurum ve kuruluşlara muhasebe ve mali sigorta, denetim alanında isteğe bağlı hizmet sunarlar. Ülkemizde bu mesleğe girişi lisans seviyesinde mezun olmakla beraber belli bir sınav başarı koşuluyla mesleki staja başlama hakkı kazanırlar. Üç yıllık mesleki staj sonunda yeterlilik sınavıyla birlikte meslek sertifikasına sahip olurlar. Serbest muhasebeci(mali müşavir) piyasa da serbest çalıştıkları için birçok iş kolu ve
sektörlerle muhattap olduklarından adeta eğitim araştırma hasteneleri gibi mesleki alanda uzmanlaşmayı sağlamaktadır. Genellikle dünya da bu meslek alanında beş yıllık mesleki tecrübesinden sonra adli ya da yönetim muhasebesine personel olarak istihdam ederler. Birçok gelişmiş ülke serbest piyasa da uzmanlaşmış on yıllık hizmet süresini doldurmuş meslek mensupları firmaların mali kamu idaresinin mali bürokrasisine istihdam edilmektedir. Ancak ülkemizde mesleki odanın bağımsız ve üst fedarasyonu(TÜRMOB) yönetimde meslek mensuplarının azınlıkta kalmasında kararlarda etkin olmayışından tamamen bürokraside emekli bürokratlar vesayetinde(YMM) ünvanlı meslek gruplarınca yönetilmektedir. Bu da mesleğin önemini ve faydasını iktisadi gelişmedeki etkinliği yok edilmektedir. Ayrıca mesleki eğitim standart gelişimi, faliyet alanın gelişimi ve anayasal demokratik amaç etkinliği yok edilmektedir. Ülkeyi beşeri yetişmiş insan gücü havuzu olarak görüp kamu ve özel kesimin yararlanması gereken maliyetsiz beşeri kaynak olarakta ülke hizmetindedir. Ancak bu güne kadar yararlanılmamıştır.

b)Adli Muhasebe(Bilirkişi)

Adli muhasebe yasal denetim için hazırlanan muhasebe işlemidir. Adli muhasebeciler gerçek durumun tespit edilmesinde organizasyonun muhasebe sistemini detaylı bir şekilde araştırırken şüpheci bir yaklaşım takınırlar.
Eğer bir olay mahkemeye intikal ederse onlar uzman tanık olarak kabul edilirler. Bu meslek, sertifikalı dolandırıcılık denetçisi ve sertifikalı adli muhasebe olarak belge almakla birlikte muhasebe alanında lisans derece de ve smmm belgesi almış olması gerekmektedir.
Enerji devi Enron şirketi çöktüğü zaman, adli muhasebe araştırmaları şirket yöneticilerinin birkaç yıl için şirketin kazancını çoğaltan ve böylece hisse senetleri fiyatlarını artan, yanlış finansal tabloları yayınladıklarını ortaya çıkardı. Bu finansal tabloların kazanç beklentilerini karşılayan sürekli karlılık olduğu güllük gülistanlık bir şirket durumu ortaya koymaktaydılar. Gerçek ise Ennon şirketinin yatırımları kötü durumdaydı ve şirket kar etmiyordu. Aslında şirket zarar ediyor gerçeği ortaya çıkmaya başlamasıyla ve hisse senetleri fiyatları düşmüştür. Bu olay uzmanlaşmış adli muhasebeyle dolandırıcılığı ortaya çıkartarak firmanın yöneticilerinin dolandırıcılık suçundan yargılanmasını piyasa da hileli işlemlerin önüne geçmiştir.
Ülkemizde adli muhasebe alanında uzmanlaşmış bir meslek hizmet kolu olarak bulunmamaktadır. Bunun nedeni yine mesleğin örgütsel üst çatısının meslek mensuplarınca yönetilmemesi, bürokrasi vesayetiyle bu alanda meslek teşkili engellemesine rağmen adli ve idari yargımızın bilirkişilik yani bilirkişilik müessesesini akademik çevresinde ve üst çatı grubu YMM ünvanlı meslek grubundan yararlanmıştır. Oysa bu meslekte uzmanlık alanı serbest muhasebeci ve üniversitedeki akademisyenlerdir. Dolasıyla YMM ünvanlı meslek grubununda bu mesleğin gelişiminede engel söz konusudur. Hileli dolandırıcılık alanında mahkemelerimize yardımcı olacak bu meslek taşlarının kendi menfaat ve çıkarları ülkenin adalet sistemine, adil işlemin yardimci olma hususundaki mesleki gelişimi yönünde mesleki örgütsel yapıları bulunmamaktadır. Mesleğin yasal amaç açısından menfaatlerini korumaktan mesleki örgütten yoksun olduklarında bu yönde uzmanlaşma sertifikası bulunmamaktadır. Ancak adli ve idari yargımız meslek mensuplarından bilirkişilik başvuruları kabul edilmektedir.

c)Yönetim Muhasebesi

Serbest muhasebe firması yerine bir şirket tarafından çalıştırılan muhasebeciler yönetim muhasebecileri olarak adlandırılır. Bu kişiler işlemleri tahlil eder, kayıt eder ve firma yönetiminin kararlarda kullanıldığı finansal tabloları hazırlar. Yönetim muhasebecileri yöneticilerin firmaya daha verimli ve karlı yönetebilmeleri için zamanında önemli doğru ve özet bilgileri sağlarlar. Finansal tabloların hazırlanmaya ilave olarak bir yönetim muhasebecisi bu tabloların açıklanmasında da büyük rol oynar. Bir yönetim muhasebecisi birçok önemli soruya cevap olarak bilgi sağlamaktadır. 5 Şirket nereye gidiyor? Hangi fırsatlar şirketi bekliyor? Bazı durumlarda şirket fazla risk almaya maruz bırakılabilirmi? Firmanın bilgi sistemi bütün yönetim kademelerine detaylı ve zamanında bilgi sağlıyor mu?
Yönetim muhasebecileri sıksık muhasebenin farklı konuları üzerinde uzmanlaşmaktadır. Dolayısıyla firmaların doğru reel yönetimini sağlamaya en büyük destekleyicileridir.
Ülkemizde başarılı firmalar serbest olarak faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını beş yıllık veya on yıllık tecrübeden sonra aldıkları görülmeltedir. Bu tür firmaların daha çok başarılı olduğu görülmektedir. Ancak 3568 sayılı kanun ve vergi usul kanunundaki mükerrer 227. maddesinin YMM ünvanlı emekli bürokratlara bir imtiyaz alanı olarak anayasaya ve yasalara aykırı tasdik adı altında YMM raporlarının istenmesi ve kabulu nedeniyle müteşebbüslerin ticaret kanunları kapsamında reel piyasa gerçekleri, şeffaf maliyet ve raporlama sisteminden ziyade vergisel mantığıyla YMM meslek mensupları istihdam edilmektedir. Bu da firmaların dünya standartlarına uygun reel maliyet gerçekleri ortaya çıkartmış...

YAZININ TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

 
 
12 Eylül 2015 Cumartesi 09:52
Okunma: 3591
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Tarihte Bugün
1584 - Karlstad, İsveç'te kent konumuna alındı.
1821 - James Monroe, ABD devlet başkanlığı görevine ikinci kez getirildi.
1836 - Samuel Colt ilk .34 kalibre altıpatlar (revolver) tabancanın seri üretimine başladı.
1890 - Meksika'daki kırsal yaşamı dile getiren macera romanlarıyla ünlü yazar B. Traven doğdu. Kimliğini açıklamayı reddeden ve gerçek adı asla öğrenilemeyen Traven'in kimliği hakkında kesin olarak bilinen tek şey romanlarının çoğunun Almanca olarak yazıldı
1912 - İtalyan Ordusu hava balonlarını askeri amaçlarla kullanan ilk ordu oldu. İtalyanlar bu hava taşıtlarını Türk savunma hatlarının gerisine keşif amacıyla gönderdiler.
1917 - Woodrow Wilson, ABD devlet başkanlığı görevine ikinci kez getirildi.
1918 - Bolşevikler, Rusya'nın başkentini Petrograd'tan Moskova'ya taşıdılar.
1920 - Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu.
1923 - Şile'de Rum Değirmenlik Mahallesi'nde çıkan yandında çoğu terk edilmiş yaklaşık 550 Rum, 200 Müslüman hanesi, 100 dükkân, 1 cami, 2 kilise ve bazı resmi binalar yandı. Toplam 1500 kişi yangın dolayısıyla evsiz kaldı.
1924 - Şevket Verlaci, Arnavutluk başbakanı oldu.
1924 - Halife Abdülmecit Efendi ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.
1924 - İstanbul'da Maarif Müdürlüğü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince medreselere el koydu.
1931 - Daniel Salamanca Urey, Bolivya devlet başkanlığına getirildi.
1933 - Büyük Buhran: ABD başkanı Franklin D. Roosevelt bütün bankaları kapattı ve finansal işlemleri durdurdu.
1933 - Almanya'da parlamento seçimlerinde naziler %44 çoğunluk sağladılar.
1942 - Okul bahçelerine patates, yerelması, fasulye gibi sebzeler dikilmeye başladı.
1946 - II. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerini simgeleyen Demirperde kavramı; ilk kez İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in bir konuşmasında kullanıldı.
1950 - Eskişehir'de sel felaketi: 50 bin kişi açıkta kaldı, 2500 ev yıkıldı, 6 kişi boğuldu. Felaketzedelere Marshall Planı'ndan yardım geldi.
1951 - Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Muhsin Ertuğrul, özel bir tiyatro kurmaya karar verdiğini açıkladı. İstanbul Beyoğlu'nda Atlas Sineması'nın üst katında yer alması planlanan yeni tiyatronun adı Küçük Sahne olacak.
1952 - 74 Ticani'nin duruşmasına Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tarikat Şeyhi Kemal Pilavoğlu, 1934 yılında mahkum olduktan sonra Ticaniliği bıraktığını söyledi.
1956 - ABD'de Yüksek Mahkeme diğer mahkemelerin okullardaki ırk ayrımcılığını yasaklamasını onayladı.
1966 - Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı Fuji dağına düştü: 124 kişi öldü.
1969 - Ant dergisi'nde yayımlanan "İşgal Toprağı, Kurt Köpeği" başlıklı yazısından ötürü yargılanan Yaşar Kemal beraat etti.
1969 - Balıkesir'de Akbaşlak köyü muhtarı "aminli düğün tüzüğü" hazırladı ve mevlit okutmayan damatlara ceza kesileceğini açıkladı.
1971 - ABD'li 4 asker Ankara'da THKO örgütü mensuplarınca kaçırıldı. Bir duyum üzerine polisin üniversiteye düzenlediği baskında çatışma çıktı; Erdal Şener adlı öğrenci öldü, yaralananlar oldu. Kaçırılan askerler 8 Mart'ta serbest bırakıldı.
1971 - Kırıkhan'da Türkiye İşçi Partililere (TİP) saldırıldı, 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. İlçede sokağa çıkma yasağı başlatıldı.
1971 - İstanbul'da Akbank'ın Selamiçeşme Şubesi silahlı 5 kişi tarafından soyuldu, soygun sanıklarından olduğu ileri sürülen Salman Kaya Bebek'te yakalandı.
1974 - Yom Kippur Savaşı: İsrail askerleri Süveyş Kanalı'nın batı yakasından çekildiler.
1977 - Türkan Şoray, Dünya Kadın Rejisörleri Festivali'nde Dönüş filmindeki başarısı nedeniyle Brüksel'de özel ödül aldı.
1978 - İstanbul İstinye'de yapılan 23. Balkan Kros Şampiyonası'nda Mehmet Yurdadön 12 bin metre, Sadık Salman 8 bin metre yarışmasında birinci oldular.
1979 - Uzay sondası Voyager 1, Jüpiter'in 172000 mil yakınından geçti.
1981 - İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi yasadışı örgüt kurmak ve komünizm propagandası yapmak suçundan 7 TİP yöneticisini tutukladı.
1984 - İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, Papa'ya suikast düzenlemek suçundan Mehmet Ali Ağca hakkında açılan davada görevsizlik kararı verdi.
1986 - Yüce Divan tarafından iki yıl hapse mahkum edilen eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.
1986 - Son 42 yılın en yoğun kar yağışı altında kalan İstanbul'da hayat felce uğradı.
1991 - Irak, Körfez Savaşı esirlerini serbest bıraktı.
1993 - Savaş uçaklarının bombaladığı Muş'un Kızılsu Vadisi'ndeki kamptan kaçmak isteyen 60 PKK militanı, patlamaların şiddetiyle kopan çığın altında kalarak öldü.
1994 - Birleşmiş Milletler, Bosna'ya Türk askeri gönderilmesini kabul etti.
1999 - Çankırı Valisi Ayhan Çevik, bombalı saldırıda ağır yaralandı; koruma polisi ve iki lise öğrencisinin öldüğü saldırıyı yasadışı TİKKO örgütü üstlendi.
2000 - İnternet aracılığıyla uluslararası ün yapan Mahir Çağrı, Forbes Dergisi'nin en ünlü 100 kişisi arasına girdi.
2001 - Mekke'de Hac'da çıkan izdihamda 35 hacı adayı öldü.
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:59
  • Güneş06:41
  • Öğlen13:09
  • İkindi16:36
  • Akşam19:15
  • Yatsı20:43
 
 
Anket
Denetim Hakkında Meslektaş ne kadar bilgili?
Çok Bilgili
Az Bilgili
Hiç bir fikri yok
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
İktisadi Haber Ajansı Çözüm Ortağı
 
Arşiv
 
Süper Loto
31.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062224283446
 
On Numara
04.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu01102527293839404347484950515262646874757778
 
Sayısal Loto
02.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062931324445
 
Şans Topu
30.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu011030323403
 
Gazete Manşetleri
 
 
Kurumsal

İçerik

Denetim Gündemi

Denetim Haberleri

Teknoloji