Vergi borçları yeniden düzenlenmeli

Ana Sayfa » Gündem » Varlık Yönetim Fonu ve zorunlu bireysel emeklilik taslağı Meclis'e gönderildi

Varlık Yönetim Fonu ve zorunlu bireysel emeklilik taslağı Meclis'e gönderildi

Bağımsız denetçiler denetleyecek Şirketin ve Türkiye Varlık Fonu'nun finansal tabloları, bağımsız denetçi tarafından denetlenecek. Şirket, Türkiye Varlık Fonu ve bu düzenleme çerçevesinde kurulacak veya pay sahibi olunacak diğer şirket ve fonların denetimi Sayıştay Kanunu'na tabi olmayacak.

 
 
Varlık Yönetim Fonu ve zorunlu bireysel emeklilik taslağı Meclis'e gönderildi
Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen, özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi kurulacak.

Şirket, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte ticaret siciline resen tescil olunacak.

Borsalarda işlem gören yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ihraççı payları, vadeli mevduat, katılma hesabı, tüm tahsisli Hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, şirket tarafından TürkiyeVarlık Fonu adına gerçekleştirilecek.

Fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, takasbank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara iştirak ve diğer yatırım araçları işlemleri de şirket tarafından Fon adına yapılacak.

Türk Ticaret Kanunu'na tabi olmaksızın paylara tanınacak imtiyazlar, tasfiye, devir, birleşme, fesih, organlar, komiteler, bunların oluşumu, görev yetki ve sorumlulukları, hesapları ve karlarının dağıtımının yer aldığı esas sözleşmesi doğrudan tescil ve ilan edilecek.

Kuruluş sermayesi 50 milyon lira

Şirketin 50 milyon ira olan kuruluş sermayesi, Özelleştirme Fonu'ndan karşılanacak.

Şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu kurulacak. Ayrıca gerek görülmesi halinde, Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonlar kurulabilecek.

Tasarıyla, Türkiye Varlık Fonu'nun kaynakları da belirleniyor.

Türkiye Varlık Fonu'nun kaynakları; Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve fona devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu'ndan fona aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından oluşacak.

Fonun kaynakları arasında Bakanlar Kurulunca fona aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilen kamu kesimine dair kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklar ile fon tarafından yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklar da yer alacak.

Türkiye Varlık Fonu'na devredilen varlıklar ve haklarla şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilen, tescile tabi olabilen diğer her türlü değer, ilgili siciline veya kütüğüne Türkiye VarlıkFonu adına tescil edilecek.

Bağımsız denetçiler denetleyecek

Şirketin ve Türkiye Varlık Fonu'nun finansal tabloları, bağımsız denetçi tarafından denetlenecek.

Şirket, Türkiye Varlık Fonu ve bu düzenleme çerçevesinde kurulacak veya pay sahibi olunacak diğer şirket ve fonların denetimi Sayıştay Kanunu'na tabi olmayacak.

Tasarıyla Türkiye Varlık Fonu'nun mal varlığı güvence altına alınıyor. Türkiye Varlık Fonu'nun mal varlığı, şirketin mal varlığından ayrılıyor. Buna göre, Türkiye Varlık Fonu'nun mal varlığı ile şirketin yönettiği varlıkve haklar, şirketin mal varlığından ayrı olacak.

Türkiye Varlık Fonu'nun mal varlığı, fon hesabına olması şartıyla Türkiye Varlık Fonu ve alt fonların yapmaya yetkili olduğu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler haricinde teminat gösterilemeyecek ve rehin edilemeyecek, başka bir amaçla tasarruf edilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemeyecek, üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak ve iflas masasına dahil edilemeyecek.

Fon Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden muaf olacak

Kurulacak Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu, buna göre kurulacak şirket ve alt fonlar Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden muaf olacak. Bu muafiyet, Türkiye Varlık Fonu ve şirket kazanç ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak. Şirket ve Türkiye Varlık Fonu, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaf tutulacak.

Şirket ve Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dahil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kağıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanımları işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan istisna olacak.

Şirket ile bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile Türkiye Varlık Fonu ve alt fonları, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmayacak.

Aralarında Devlet Memurları Kanunu, KİT ile Fonların TBMM tarafından Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da olmak üzere çok sayıdaki kanundaki hükümler, Türkiye Varlık Fonu ve Şirket ile şirket tarafından kurulan diğer şirketler hakkında uygulanmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri şirket tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacak.

Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama şirketleri, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketlerine tanınan tüm hak, istisna, indirim ve muafiyetlerden yararlanacak.

Bu düzenleme uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri, ihraç ettikleri menkul kıymetlere ilişkin, ihraççıların tabi olduğu Borsa İstanbul Anonim Şirketine ödenmesi gereken kayıt ücreti ve kotasyon ücretinden muaf olacak.

Temapark ve hayvanat bahçesi için düzenleme

Defin ruhsatı belediye tabipleri, toplum sağlığı merkezi tabipleri ile aile hekimlerince mevtanın muayenesinden sonra verilecek ve bu ruhsatın yerleşim yeri bazında hangi tabiplerce verileceği Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenecek.

Tasarıyla, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içinde yapılmakta olan temapark ve hayvanat bahçesi, rekreasyon alanları ve buraya gelecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yapıların yer aldığı alanın bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsisi sağlanıyor. Yapılarla ilgili her türlü ölçekteki imar planı, proje, ruhsat ve benzeri işlemler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmaksızın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen alanlar, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolle 29 yıl süreyle bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilecek. Tahsis süresinin sonunda alan içerisinde yer alan her türlü yapı, tesis ve malzeme bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne devredilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen alanlar, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında yenileme alanı olarak belirlenmiş sayılacak. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen alan içerisindeki işletmeler, tahsis amacına uygun olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından azami 29 yıl süre ile üçüncü şahıslara kiraya verilebilecek.

Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu için teşvik

DSİ Genel Müdürlüğü muhasebe hizmetlerinin 5 yıl daha süreyle Maliye Bakanlığı personelince yürütülmesi için değişiklik yapılıyor.

Tapuda kişiler adına kayıtlı iken, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkemelerce orman sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle tapusu iptal edilerek verilen müsadere kararı gereğince Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetine alınan fabrika veya ticarethane niteliğindeki bina ve tesislerin üzerinde yer aldığı devlet ormanlarının tapu sicilindeki vasfı halihazır durumuna uygun olarak tahsis edilecek ve orman tahdit sınırları da buna göre düzeltilecek. Bu yerlere karşılık Hazine'nin özel mülkiyetinde veya devletin tasarrufunda bulunan taşınmazlardan orman kurmaya uygun olan, iki katı yüzölçümündeki taşınmazlar, orman olarak tahsis edilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izniyle faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerine de beş vergilendirme dönemi boyunca elde edilen kazançlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulacak.

Tasarıyla gayrimenkul sahiplerince yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların, doğrudan gider olarak indirilebilmesine imkan sağlanıyor.

Vergi Usul Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapılıyor

İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dahil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları, Bakanlar Kurulu kararıyla, resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.

TBMM Başkanlığına, sunulan "Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"yla, Vergi Usul Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapılıyor.

Buna göre, Bakanlar Kurulu'na vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etmeye ilişkin yetki verilecek. Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre, vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlerle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkili olacak.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi sınırları içerisinde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili idarelerce yapılan arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi halinde, arsa veya konut tahsisi için ödenen bedeller, ilgili idarece yapılacak tebligatı müteakip en geç 3 ay içerisinde, ödeme gününden itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile hak sahiplerine veya kanuni mirasçılarına ödenecek. Hak sahipleri bunun dışında ilgili idareden herhangi bir hak, bedel ve tazminat talebinde bulunamayacak.

Düzenleme, tasarının yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahipleri tarafından, ilgili idarelerce yapılan arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi nedenleriyle arsa veya konutların adlarına tescili, bedel veya tazminat ve benzeri taleplerle açılan ve henüz kesinleşmeyen her türlü davalarda da uygulanacak. Düzenlemenin mahkemelerce uygulanması nedeniyle reddedilen davaların yargılama giderleri davalı idare tarafından ödenecek.

Reeskont düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklik ile reeskont işleminde düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre, banka muteber saydığı asgari iki imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilecek. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer tüm hususlar Merkez Bankasınca tespit edilecek. Bu düzenleme gereğince verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle, Merkez Bankası tarafından belirlenecek.

Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklik ile rektörlerin çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından seçtiği en çok üç kişiden oluşan rektör yardımcılarının görev süresi rektörlük görev süresi ile sınırlı olacak. Rektör değiştiğinde yardımcılarının görev süresi de kendiliğinden sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yönetim planını hazırlama yetkisi

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, İmar Kanunu ilgili maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratları, kültür varlıkları yönünden bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş yerlerde yetkili idarelerden, koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmamış yerlerde koruma bölge kurulu müdürlüklerinden; tabiat varlıkları ve doğal sit alanları yönünden ise Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerinden izin almaksızın ya da izne aykırı olarak yapanlar veya yaptıranlar, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yapılan düzenleme ile yönetim alanlarına ilişkin idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla yönetim planının hazırlanması ve onaylanmasına dair yetkiler yeniden belirlenerek, Kültür ve Turizm Bakanlığına yönetim planını hazırlama veya hazırlattırma konusunda yetki verilecek. Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan her türlü proje ve uygulamalarda, bu düzenleme ile koruma, uygulama ve denetim bürolarına verilmiş olan görev ve yetkiler, koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından kullanılacak.

Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde özel mülkiyette bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ile restorasyonuna yönelik proje ve uygulama işleri maliklerinin ve diğer ilgililerin muvafakatı aranmaksızın ve bedelsiz olarak, Bakanlık tarafından gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda yürütülen proje ve uygulama işlerinden bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayanlar için 4 yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilecek.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda alan yönetimi ile ilgili düzenlemeye uygun olarak, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan başkanları, danışma kurulu üyeleri ile eş güdüm ve denetleme kurulu üyelerinin görevleri sona erecek. Görevi sona erenlerin yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Bakanlıkça görevlendirme yapılacak.

Elektronik sistemlerin trafik denetlemede kullanılması

Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenen, trafik idari yaptırımının karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının yüzde 30'u oranındaki tutar, yapılan düzenleme, sistem yatırım maliyetine ulaştıktan sonra yüzde 5 olarak uygulanacak.

Tasarı ile Kamulaştırma Kanunu'nun satın almaya ilişkin maddesinde değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, malik veya yetkili temsilcisi ile komisyon arasında düzenlenen tutanakta malikin kimlik bilgilerine ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanlarının da yer alması sağlanarak, düzenlenen tutanağın ferağ beyanı ve tapuda idare adına yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılması temin edilecek.

Güvenlik gerekçeli irtifak

İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dahil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları, Bakanlar Kurulu kararıyla, resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.

Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren 60 gün içinde valiliklerce resen tespit edilecek. Bedele ilişkin itirazlar Danıştaya yapılacak. İtirazlar tescil işlemini durdurmayacak. Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları verilemeyecek. Bu taşınmazlara ilişkin ihtiyaç duyulan imar planı değişiklikleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılacak.

Uygulama imar planlarıyla ilgili düzenleme

Uygulama imar planlanında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılacak ve bütçe imkanları dahilinde bu taşınmazlar ilgili idarelerce kamulaştırılacak veya imar planı değişikliği yapılacak, yaptırılacak. Bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde taşınmazların malikleri uzlaşma sürecini ve İmar Kanunu'nda öngörülen idari başvuru ve işlemleri tamamlandıktan sonra taşınmazın kamulaştırmasından sorumlu idare aleyhine asliye hukuk mahkemesinde taşınmaz bedelinin tespiti ve tescil davası açılabilecek.

Stratejik yatırım olma şartı kaldırılacak

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile de yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilmeyen Katma Değer Vergisi'nin izleyen yıl talep edilmesi halinde iade edilmesini öngören "Stratejik yatırım" olma şartı kaldırılacak. 500 milyon Türk Lirası tutarındaki asgari yatırım şartı 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar indirilecek veya Katma Değer Vergisi Kanunu'nda belirlenen haddin iki katına kadar artırılması konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek.

UMREK kurulucak

Maden Kanunu'na eklenen madde ile Maden İşleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğu ve koordinasyonunda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kurularak maden arama, araştırma ve üretimi esnasında sondaj karotları, numuneler ve yer bilimleri verileri, haritaları arşivlenerek, kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu kurulacak. UMREK'in mali işleri dahil her türlü sekretarya hizmetleri Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. UMREK eğitim, sertifika, aidat, yayın ve diğer faaliyetlerinden gelir elde edebilecek ve görevini yerine getirirken, bağımsız olacak.

UMREK üyelerine verilecek huzur hakkı Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek. UMREK'in teşkili, yönetimi ve çalışması ile üyelerin atanmasında aranacak nitelikler, görev süresi ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı kuruluşları arasında iş birliği

Tasarıyla, devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları arasında yürütülen iş birliği ve birlikte kullanım protokollerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunlar çerçevesinde düzenlemeler yapılacak.

Bu çerçevede üniversite birimleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri arasında döner sermayeleri birleşmeksizin yapılan protokoller iş birliği, döner sermayelerin birleştirilmesi suretiyle sağlık tesisinin Sağlık Bakanlığı tarafından işletildiği protokoller ise birlikte kullanım olarak ifade edilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenecek. Ayrıca bugüne kadar öğretim üyelerine yasal açıdan ödenemeyen nöbet ücretleri ödenecek.

Tıp ve/veya diş hekimliği fakültesi bulunan, ancak sağlık uygulama ve araştırma merkezi bulunmayan vakıf üniversiteleri, tıp ve diş hekimliğinde lisans eğitimi, tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile araştırma faaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim alt yapısı bulunan özel hastaneler ile bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapabilecek.

İlgili üniversite ve özel hastanenin yetkili makamları arasında iş birliği protokolü imzalanacak, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla uygulamaya konulacak. İş birliği yapılan özel hastane, üniversite için sağlık uygulama ve araştırma merkezi kabul edilecek. Burada fiilen görev yapacak olan üniversite öğretim elemanları, ilgili dekan ve hastane yöneticisinin talebi üzerine rektör tarafından görevlendirilecek. Görevlendirilen üniversite personeline kendi mevzuatı uygulanacak.

İş birliği yapılan özel hastane, öğretim üyelerinin faaliyetleri ve üniversitenin eğitim ve araştırma işlevleri dışında kendi mevzuatına tabi olmaya devam edecek.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine'den karşılanacak

Tasarıya göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmesi için primlerin Hazine'nin karşılamadığı kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı borcunun bulunmaması şartı aranacak. Ancak bu borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar, bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri sırasında bu hükümden yararlanabilecek.

Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündekiler hariç, kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, bunun karşılığında ücret alanlar ve ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primleri, 30 güne tamamlanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izniyle faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi beş vergilendirme dönemi süresince elde edilen kazançları, kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Vergi Usul Kanunu'ndaki yetkinin kullanılması durumunda, bu kapsamda vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılan her türlü ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacak.

Yatırıma katkı tutarına mahsuben, yatırım döneminde yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını her bir il grubu için yüzde 80'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınırken, tasarıyla bu oran yüzde 100'e çıkarılıyor. Ayrıca her il grubunun yanı sıra bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için de Bakanlar Kurulu sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 100'e kadar artırmaya yetkilendiriliyor.

Tasarıyla vakıflara da yayın lisansı veriliyor. Vakıf kurucuları, medya hizmet sağlayıcı kuruluş ortağı kabul edilecek.

Radyo ve televizyonların, aylık brüt ticari iletişim gelirlerinin yüzde 3'ü yerine yüzde 1,5'ini RTÜK'e üst kurul payı olarak ödeyecek.

Tarım arazilerine ilişkin düzenleme

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'a eklenen maddeyle, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satın alınmasına ilişkin başvuru süresi 1 yıl daha uzatılacak.

Hazine'ye ait tarım arazilerinden belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalması nedeniyle satılamayacak olanların belirlenmesinde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları esas alınacak.

2/B alanlarında bulunan taşınmazların, satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla süresi içinde başvurmayanlara 6 ay, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere 6 ay, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 ay ödeme süresi verilecek.

Orman sayılmayan ve tapuda Hazine adına tescil edilen Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 13 bin 322 ada 2 parsel numaralı taşınmaz ile Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan taşınmazların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilmek ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu, kim veya kimler tarafından kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle kadastrosu yapılacak.

Bu taşınmazlar, tapu kütüğünün beyanlar hanesine göre kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilere ya da bunların kanuni veya akdi haletlerine 2/B alanlarında kalan taşınmazların hak sahiplerine satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanarak doğrudan satılacak.

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü, 1 Temmuz 2016'dan 1 Temmuz 2017'ye uzatıldı.

Zorunlu bireysel emeklilik taslağı Meclis'e gönderildi

45 yaş altı ücret karşılığı çalışanlar, iş verenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil olacak.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek.

İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen bir şirketin sunacağı emeklilik planına dahil edebilecek.

Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkili olacak.

Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü, işveren tarafından şirkete aktarılacak. İşveren, katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacak.

Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecek.

Cayma hakkı

Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 işgünü içinde çalışana iade edilecek.

Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacak.

Cayma hakkını kullanmayan çalışan, belirlenecek hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecek.

Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı varsa, çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacak.

Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecek; talep etmezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılacak.

Bin TL ilave katkı

Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden devlet katkısı sağlanacak.

Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin TL ilave devlet katkısı sağlanacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.

Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.

Çalışan katkı payının takip ve tahsil sorumluluğu şirkete ait olacak.

Şirketlerce, fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamayacak.

İşverenin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanacak.

Düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

02 Ağustos 2016 Salı

AA

İlgili Haberler
left
right
 
3 Ağustos 2016 Çarşamba 11:49
Okunma: 2748
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Tarihte Bugün
1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zaptederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
1870 - Roma, İtalya'nın başkenti oldu.
1923 - Son işgal birlikleri İstanbul'dan ayrıldı.
1924 - Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi zorunlu tahkim protokolünü imzaladı.
1935 - İtalyan ordusu Etiyopya'ya girdi.
1948 - Basın Birliği basında 50 yılını dolduran 96 yazar için bir jübile düzenledi.
1950 - Charles M. Schulz'un çizdiği Peanuts adlı bant karikatür ilk kez yayımlandı.
1953 - Batı Almanya[ NATO'ya kabul edildi.
1957 - ODTÜ'nün temeli atıldı.
1958 - Fransız kolonisi Gine, bağımsızlığını ilan etti.
1966 - Vicente Calderón Stadı açıldı.
1968 - Meksika'da üniversite işgali. Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine yüzden fazla öğrenci öldü.
1969 - Doğan Avcıoğlu liderliğinde Devrim gazetesini yayımlanmaya başladı.
1969 - Yargıtay, 6 öğrenci örgütünü siyasetle uğraştıkları gerekçesiyle kapattı.
1970 - Ankara'da, Merkezi Antlaşma Örgütü (CENTO) binasına bomba atıldı.
1974 - Eski Milli Birlik Komitesi üyesi General Cemal Madanoğlu ve arkadaşları beraat ettiler.
1975 - ABD, Türkiye'ye konulan silah ambargosunu kısmen kaldırdı.
1978 - Milliyetçi Hareket Partisi sıkıyönetim ilan edilmesini istedi.
1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)avukatlarından Ahmet Veziroğlu ölü bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü, Veziroğlu'nun Emniyet binasından atlayarak intihar ettiğini iddia etti.
1984 - 12 Eylül 1980 sonrası ilk grev Tuzla'da iki tersanede başladı.
1989 - TRT 3 ve GAP TV resmen yayına başladı.
1990 - Çin havayollarına ait bir Boeing 737 kaçırıldı, Guangzhou havaalanına indikten sonra iki uçağa çarptı; 132 kişi öldü.
1992 - Ege Denizi'ndeki tatbikatlar sırasında, ABD'ye ait uçak gemisinden atılan iki füze Muavenet Muhribi'ne isabet etti; olayda gemi komutanıyla birlikte 5 denizci öldü.
1996 - Peru havayollarına ait bir Boeing 757, Lima'dan kalktıktan hemen sonra Büyük Okyanus'a düştü; 70 kişi öldü.
2001 - Swissair iflas etti.
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:59
  • Güneş06:41
  • Öğlen13:09
  • İkindi16:36
  • Akşam19:15
  • Yatsı20:43
 
 
Anket
Denetim Hakkında Meslektaş ne kadar bilgili?
Çok Bilgili
Az Bilgili
Hiç bir fikri yok
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
İktisadi Haber Ajansı Çözüm Ortağı
 
Arşiv
 
Süper Loto
31.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062224283446
 
On Numara
04.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu01102527293839404347484950515262646874757778
 
Sayısal Loto
02.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062931324445
 
Şans Topu
30.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu011030323403
 
Gazete Manşetleri
 
 
Kurumsal

İçerik

Denetim Gündemi

Denetim Haberleri

Teknoloji