Vergi borçları yeniden düzenlenmeli

Ana Sayfa » Gündem » Vergi affı çıktı mı?

Vergi affı çıktı mı?

Milyonlarca kişinin beklediği yasa Meclis'te kabul edildi! Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacakları yeniden yapılandırılıyor. Vergi affı çıktı mı? sorusuna yanıt arayanlar detayları haberimizde bulabilirler.

 
 
Vergi affı çıktı mı?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi,  TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Vergi dairelerinde kayıtlı olan 90 milyar lira tutarında vergi borcu yeniden düzenleme kapsamına girecek. Yeni düzenlemeden yaklaşık 4,5-5 milyon kişi yararlanacak. Vergi affı düzenlemesi geçmişe yönelik tüm borçları kapsayarak, kısıtlama getirmeyecek.

* Vergi ve prim borçlarında indirim yapılmayacak
* Borçlara uygulanan gecikme zammı silinecek ve yurtiçi fiyat endeksi artışı kadar fark eklenecek
* İndirimle belirlenen yeni borca 18 ay taksit imkanı verilecek
* Borcunu peşin ödeyene 'faiz ve gecikme zammı'nın yüzde 50'si oranında ilave bir indirim daha yapılacak
* İtilaflı vergi ve sigorta borçları yeniden yapılandırılacak
* Devam eden bir vergi incelemesine dönük olarak belli oranda bildirimde bulunulur ve bu ödemeler yapılırsa vergi ödemeleri de süratle tamamlanır
* Stok affı getirilecek
* Gecikme zammı silinecek, kalan tutara yurtiçi fiyat endeksi artışı kadar fark eklenecek

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve  bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş  ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür  varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası  primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal  güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara  ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme  cezaları yeniden yapılandırılacak.

Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık  ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan  vergilerde ve 2016'ya ilişkin 30 Haziran'dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara  bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma  kapsamında yer alacak.

Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki dönemi  kapsayacak.

Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden  vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme  cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek.

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümler ile  İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklara  ilişkin hükümler de kapsama alınacak. Bu yıla ilişkin tahakkuk eden motorlu  taşıtlar vergisinin ikinci taksidi kapsam dışı kalacak.

Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil  dairelerince takip edilen alacaklardan, vergilerin ödenmemiş kısmı ile bunların  gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacak.  Sadece gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacağın ödenmemesi halinde Yİ-ÜFE  oranında hesaplanan tutarın belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,  vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar, ödenmiş olanlar  dahil olmak üzere asla bağlı kesilen vergi cezaları ve bunların gecikme  zamlarından vazgeçilecek.

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak  nedeniyle kesilen vergi cezalarının yüzde 50'si ve bu tutara gecikme zammı  yerine, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmeyen alacağın sadece  gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak  hesaplama yapılacak. Bu tutarın belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla  cezaların kalan yüzde 50'si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı tahsil  edilmeyecek.

Askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, RTÜK idari para  cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş  kısmının tamamı, bunlara bağlı fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE esas alınarak  hesaplama yapılacak. Alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde  hesaplanan bu tutarın ödenmesiyle,  faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme  zammından vazgeçilecek.

Vergi veya gümrük vergilerinin ödenmemiş kısımlarının tamamı ile bu  asıllara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi kamu alacaklarında da  aynı hüküm uygulanacak.

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun  gereğince ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen tutarlar bu hüküm çerçevesinde  ödenirse, binde 2 faiz alacağından vazgeçilecek.

Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para  cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilen idari para  cezalarının yüzde 50'sinin, belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla  cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

İdari para cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme  alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı, Belediye Gelirleri Kanunu'na göre  tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından  vadesi 30 Haziran'dan önce ödenmemiş olanlar, ilgili kanun kapsamında büyükşehir  belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacak  asılları, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE  hesaplanacak. Bu tutarın belirtilen şartlarda ve sürede ödenmesi şartıyla faiz,  cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'ilerden vazgeçilecek.

Gümrük vergisi mevzuatında gümrüklenmiş değere ilişkin idari para  cezalarının yüzde 30’u, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para  cezalarının yüzde 50’sinin ödenmesi halinde de bu cezaların bakiyeleri terkin  edilecek.

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden ve kanunun  yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş vergiler/gümrük  vergileri için kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümler uygulanacak.

Bu alacaklar için düzenlemeden yararlanmak istenmesi durumunda  ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere/gümrük  vergilerine ilişkin açılan davaların yargıdaki aşamaları ödenecek tutarı  etkilemeyecek ve beyan üzerine tahakkuk eden verginin/gümrük vergisinin tam  olarak ödenmesi istenecek.

Ödenecek motorlu taşıtlar vergisi için taksit ödeme süresince fenni  muayene izni verilecek.

Yargı kararıyla kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik  tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce belirtilen şekilde başvuruda  bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu hükümden yararlanacak. Bu hüküm  kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade  tarihi kanunun yayımlandığı tarih olacak.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların ayrıca dava  açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

Dava açma süresi geçmemiş olan veya dava açılmış olup henüz karar  verilmemiş olan alacaklar için eğer kişi, davalı alacak aslının yüzde 50’sini  öderse geri kalan yüzde 50'nin terkini yapılacak.

İhtilaf, ilk derece mahkemesinde sonuçlanmış ancak üst yargı mercileri  Danıştay veya bölge idare mahkemesinde devam ediyorsa, en son karara bakılacak.  En son karar terkinse, alacak asıllarının yüzde 20’sinin ödenmesi halinde geri  kalan yüzde 80’i terkin edilecek. Vergi aslına bağlı kesilen vergi cezalarının  tamamından vazgeçilecek.

Borçları yapılandırılan borçluların maddelerde öngörülen şartları  yerine getirmelerinin yanı sıra yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir  (stopaj) vergisini, kurumlar (stopaj) vergisini, katma değer vergisini ve özel  tüketim vergisini zamanında ödemeleri gerekecek. Bu vergilerin, çok zor durum  olmaksızın bir yılda ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde bu hükümlerden  yararlanılamayacak.

Mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisini artırmaları  halinde, artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir veya kurumlar vergisi incelemesi  ve tarhiyatı olmayacak

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan  işlemlere ilişkin düzenleme de yapıyor.

Kanuna göre, kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak inceleme ve  tarhiyat aşamasında bulunan alacaklara yönelik başlayan vergi incelemeleriyle,  takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin yüzde  50'si ile bu tutara gecikme faizi yerine Yİ­-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak  tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma  süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi  aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 25'inin; vergi aslının yüzde  50'sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 75'inin, vergilere  düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına  bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Ancak bunun için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün  içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit  taksitte ödenmesi gerekecek.

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek  vergi ziyaı cezalarında, cezanın yüzde 25'ini belirtilen süre ve şekilde  ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75'i tahsil edilmeyecek.

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, kanunun yayımlandığı  tarihten önce tamamlandığı halde bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi  kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları  üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemlerinin yapılması ve belirlenen tutarın,  belirtilen süre içerisinde ödenmesi şartıyla bu düzenlemelerden yararlanılacak.

Mükelleflerin düzenlemeden yararlanabilmeleri için dava açmamaları  gerekecek.

Düzenlemenin yayımlandığı tarih itibarıyla Vergi Usul Kanunu'nun  tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak  uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza  ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar da düzenleme kapsamında  olacak.

- Emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar

Vergi Usul Kanunu'na göre kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın  sonuna kadar pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk  ettirilen vergilerin tamamı ile pişmanlık zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE  tutarının belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve  vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında kendiliğinden verilen beyannameler  üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile gecikme faizi yerine  hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının, belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla  gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamı alınmayacak.

2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin emlak vergisi  bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk  eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz  kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme  faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi şartıyla bu  alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının  tahsili yapılmayacak.

- Matrah artırımı

Mükellefler, belirlenen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi  matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar  için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu  vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenlemede belirtilen şartlar dahilinde gelir (stopaj)  veya kurumlar (stopaj) vergisini artırmaları halinde, vergiyi ödemeyi kabul  ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu  ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve  tarhiyatı da olmayacak.

KDV mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları halinde artırımda  bulundukları dönemler için haklarında KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatı  yapılmayacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine  getiren mükelleflerin, defter ve belgeleri incelenmeyecek ve artırıma konu  vergilerle ilgili tarhiyat yapılmayacak. Mükelleflerin, defter ve belgeleri  üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olması, ilgili yıllar için  mükellefler tarafından matrah veya vergi artırımında bulunulmasına engel olmadığı  gibi idarenin artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi  yapma hakkı saklı kalacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması düzenlemenin yayımlandığı  tarihten önce başlanılmış vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel  oluşturmayacak. İnceleme yapma hakkına yönelik hükümler saklı kalmak kaydıyla  vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin kanun yayımlandığı tarihi izleyen ayın  başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere  devam edilmeyecek. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile  ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacak.

- Demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesi sağlanacak

Kanunla,  işletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış  emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar da kayda alınıyor.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit  şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan  emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek  kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, öngörülen sürede vergi  dairelerine bir envanter listesiyle bildirerek defterlerine kaydedebilecekler.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı  halde gerçekte mevcut olmayan mallarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel  yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanname intikal  ettirebilmelerine imkan sağlanacak. Faturalı alınıp kayıtlara geçen, ancak belge  düzenlemeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek  dışılık, fatura düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat olarak intikal  ettirilmesi sağlanarak düzeltilecek.

Yasal kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari yıl gelir vergisi  veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınacak.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31  Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde  bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile  ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla  ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini, vergi dairelerine beyan ederek  kayıtlarını düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3  oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenecek.

- Eczane stoklarındaki ilaçlar

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan  ilaçları, maliyet bedeli üzerinden fatura düzenleyerek kayıtlarından  çıkarabilecek.

Kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4  oranında hesaplanan KDV, ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme  süresi içinde 3 taksitle ödenecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler  ile diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye  getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye'ye  getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya işletmelerinden  çekebilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna göre, yurt  dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası  araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları  serbestçe tasarruf edebilecek.

Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının  tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı  varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın  tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer  sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan  kullanılan kredilerin en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar kapatılmasında  kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun  ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu  hükümden yararlanılacak.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı  sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce  Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanması halinde söz konusu avansların defter  kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacak.

Mükellefler, Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer  almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile  taşınmazlarını da 31 Aralık 2016'ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek. Bu  takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için  dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Türkiye'ye getirilen veya defterlere kaydedilen varlıkların elden  çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından  gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Yurt dışından Türkiye'ye varlık getirenlerle, adına varlık  getirilenler hakkında, başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak  üzere hiçbir şekilde vergi incelemesi, tarhiyatı, herhangi bir araştırma,  inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para  cezaları kesilemeyecek.

Bakanlar Kurulu, belirtilen süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 6  aya kadar uzatabilecek. Maliye Bakanlığı, varlıkların Türkiye getirilmesi,  bildirim ve beyanıyla işletmeye dahil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve  beyanların şekli, içeriğiyle yapılacağı yere ilişkin usul ve esasları  belirleyecek.

-2016 yılı haziran ayından önceki borçlara uygulanan ceza

Tahakkuk eden, ancak ödenmemiş olan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki  aylara ilişkin borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden  vazgeçilecek.

Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal  güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta  primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi,  özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin  asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan  gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Kanunda sıralananların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık  sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan gelir testine hiç başvurmayan  sigortalılar, gelir testine başvurarak borçlarının belirlenen seviyeden yeniden  hesaplanması ve bu statüye ilişkin prim borçlarının asıllarının peşin veya vade  farkı uygulanmaksızın 12 eşit taksitle ödenmesi halinde vade farkı  uygulanmaksızın gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek.

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan  sonra, sigortalı bir işte çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi  ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen  destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas  alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı  uygulanmayacak.

30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki  inşaatlarla, ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya  tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta  primiyle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının, 30 Haziran  2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin, ilgili kanunlar uyarınca uygulanan  idari para cezalarıyla bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı  alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

- Yüzde 40'ı ödenirse, yüzde 60'ından vazgeçilecek

Alacakların asıllarının, bu düzenlemeden önce ödenmiş olmasına rağmen,  ferilerinin bu düzenlemenin kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş  olduğu durumlarda, aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının ödenmesi durumunda  kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecek.

30 Haziran 2016'ya kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar için,  eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asıllarıyla bu alacaklara  gecikme cezası ve zammının, belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara  uygulanan gecikme cezası ve zammı alınmayacak.

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar işverene  tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim  tutarları, belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenecek. Bu  düzenlemelerden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış  davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

- İki kere vadesinde ödemezse hakkını kaybedecek

Başvuruda bulunan borçlular, sigorta primlerini bir takvim yılında  ikiden fazla kez vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde,  yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine  ödenecek tutarların ilk taksidini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü  aydan; SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ise  dördüncü aydan başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde 18 taksitte  ödeyebilecek.

Tutarın, ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu  tutara herhangi bir faiz uygulanmayacak.

İlk taksidin ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, feri  alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar  üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında 6,  9, 12 veya 18 taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek.  Taksitle yapılacak ödemelerde, ilgili maddelere göre belirlenen tutar, 6 taksit  için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için  (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek  suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunan borçlulara, tercih  ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Ancak tercih edilen  süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde, ödenecek tutar ilgili katsayıya  göre düzeltilecek.

- 36 taksitte ödenebilecek

Bu düzenleme kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri  ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile  Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına  tescil edilen ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince  2'şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.

İlk iki taksidin süresinde tam ödenmemesi, süresinde ödenmeyen veya  eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde ödenmemesi, bir takvim yılında  ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu  düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Düzenlemeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara,  kanunun  yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, cezası  hesaplanmayacak.

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu ve tüzel kişiliğini  haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi  gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, ilgili kanundaki yüzde  40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitle  tahsil edilecek. Bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı, bu idareler adına genel  bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının  yüzde 50'sini aşamayacak.

2 yılı aşkın süredir mücbir sebep halleri devam eden yerlerdeki  mükellefler başvurmaları halinde mücbir sebep halleri sona erdirilerek mücbir  sebep süresince ödemedikleri vergileri, herhangi bir faiz, zam, katsayı  uygulamadan 24 eşit taksitle 48 ayda ödeyebilecek.

- Ödeme yapıldıkça hacizler kaldırılacak

Bu düzenlemeye göre, ödenecek alacaklarla ilgili tatbik edilen  hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar  iade edilecek. Bu alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar,  borçlunun talebi halinde tahsil dairesince satılabilecek.

Başvuruda bulunan ve dava açmamaları veya açılan davalardan  vazgeçmeleri gereken borçluların, bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için  belirlenen başvuru süresinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şartı  aranacak.

Bakanlar Kurulu, öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir  aya kadar, mücbir sebep hali ilan edilen durumlarda da bir yıla kadar uzatmaya  yetkili olacak.

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SGK'ya bağlı  tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce 50  liranın altında olan düşük tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilecek.

TOBB üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından  alınacak oda payları ile borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB'a olan  aidat borçları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik  Kanunu hükümlerine göre ödenmesi gereken aidat borçları da yapılandırılacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan aidat ve katılma  payı borçları, avukatların baro kesenekleriyle staj kredisi borçları, orman  köylüleri ve köylülerce oluşturulan kooperatiflere Orman Genel Müdürlüğü  tarafından verilen kredilerin geri ödemeleri, tarımsal amaçlı kooperatiflere  kullandırılan krediler, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitesi yapı  kooperatiflerine kullandırılan krediler yapılandırılacak, tüzel kişiliği  kaldırılan belediyelerin il özel idarelerine devredilen 100 lirayı aşmayan  alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

"Sözleşme" tanımlanmasının dar yorumlanması nedeniye Siyasi Partiler  Kanunu'nda değişiklik yapılarak, "hizmet sözleşmeleri" de mali sorumluluk  maddesine eklendi. Buna göre partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları hizmet  sözleşmeleri de dahil her türlü sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı,  parti tüzel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamayacak.

Kabul edilen Danışma Kurulu kararınca Genel Kurul bugün toplanmayacak.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, birleşimi 9 Ağustos Salı günü saat  15.00'te toplanmak üzere kapattı.

İlgili Haberler
left
right
 
 
4 Ağustos 2016 Perşembe 11:47
Okunma: 3185
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Tarihte Bugün
1584 - Karlstad, İsveç'te kent konumuna alındı.
1821 - James Monroe, ABD devlet başkanlığı görevine ikinci kez getirildi.
1836 - Samuel Colt ilk .34 kalibre altıpatlar (revolver) tabancanın seri üretimine başladı.
1890 - Meksika'daki kırsal yaşamı dile getiren macera romanlarıyla ünlü yazar B. Traven doğdu. Kimliğini açıklamayı reddeden ve gerçek adı asla öğrenilemeyen Traven'in kimliği hakkında kesin olarak bilinen tek şey romanlarının çoğunun Almanca olarak yazıldı
1912 - İtalyan Ordusu hava balonlarını askeri amaçlarla kullanan ilk ordu oldu. İtalyanlar bu hava taşıtlarını Türk savunma hatlarının gerisine keşif amacıyla gönderdiler.
1917 - Woodrow Wilson, ABD devlet başkanlığı görevine ikinci kez getirildi.
1918 - Bolşevikler, Rusya'nın başkentini Petrograd'tan Moskova'ya taşıdılar.
1920 - Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu.
1923 - Şile'de Rum Değirmenlik Mahallesi'nde çıkan yandında çoğu terk edilmiş yaklaşık 550 Rum, 200 Müslüman hanesi, 100 dükkân, 1 cami, 2 kilise ve bazı resmi binalar yandı. Toplam 1500 kişi yangın dolayısıyla evsiz kaldı.
1924 - Şevket Verlaci, Arnavutluk başbakanı oldu.
1924 - Halife Abdülmecit Efendi ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.
1924 - İstanbul'da Maarif Müdürlüğü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince medreselere el koydu.
1931 - Daniel Salamanca Urey, Bolivya devlet başkanlığına getirildi.
1933 - Büyük Buhran: ABD başkanı Franklin D. Roosevelt bütün bankaları kapattı ve finansal işlemleri durdurdu.
1933 - Almanya'da parlamento seçimlerinde naziler %44 çoğunluk sağladılar.
1942 - Okul bahçelerine patates, yerelması, fasulye gibi sebzeler dikilmeye başladı.
1946 - II. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerini simgeleyen Demirperde kavramı; ilk kez İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in bir konuşmasında kullanıldı.
1950 - Eskişehir'de sel felaketi: 50 bin kişi açıkta kaldı, 2500 ev yıkıldı, 6 kişi boğuldu. Felaketzedelere Marshall Planı'ndan yardım geldi.
1951 - Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Muhsin Ertuğrul, özel bir tiyatro kurmaya karar verdiğini açıkladı. İstanbul Beyoğlu'nda Atlas Sineması'nın üst katında yer alması planlanan yeni tiyatronun adı Küçük Sahne olacak.
1952 - 74 Ticani'nin duruşmasına Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tarikat Şeyhi Kemal Pilavoğlu, 1934 yılında mahkum olduktan sonra Ticaniliği bıraktığını söyledi.
1956 - ABD'de Yüksek Mahkeme diğer mahkemelerin okullardaki ırk ayrımcılığını yasaklamasını onayladı.
1966 - Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı Fuji dağına düştü: 124 kişi öldü.
1969 - Ant dergisi'nde yayımlanan "İşgal Toprağı, Kurt Köpeği" başlıklı yazısından ötürü yargılanan Yaşar Kemal beraat etti.
1969 - Balıkesir'de Akbaşlak köyü muhtarı "aminli düğün tüzüğü" hazırladı ve mevlit okutmayan damatlara ceza kesileceğini açıkladı.
1971 - ABD'li 4 asker Ankara'da THKO örgütü mensuplarınca kaçırıldı. Bir duyum üzerine polisin üniversiteye düzenlediği baskında çatışma çıktı; Erdal Şener adlı öğrenci öldü, yaralananlar oldu. Kaçırılan askerler 8 Mart'ta serbest bırakıldı.
1971 - Kırıkhan'da Türkiye İşçi Partililere (TİP) saldırıldı, 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. İlçede sokağa çıkma yasağı başlatıldı.
1971 - İstanbul'da Akbank'ın Selamiçeşme Şubesi silahlı 5 kişi tarafından soyuldu, soygun sanıklarından olduğu ileri sürülen Salman Kaya Bebek'te yakalandı.
1974 - Yom Kippur Savaşı: İsrail askerleri Süveyş Kanalı'nın batı yakasından çekildiler.
1977 - Türkan Şoray, Dünya Kadın Rejisörleri Festivali'nde Dönüş filmindeki başarısı nedeniyle Brüksel'de özel ödül aldı.
1978 - İstanbul İstinye'de yapılan 23. Balkan Kros Şampiyonası'nda Mehmet Yurdadön 12 bin metre, Sadık Salman 8 bin metre yarışmasında birinci oldular.
1979 - Uzay sondası Voyager 1, Jüpiter'in 172000 mil yakınından geçti.
1981 - İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi yasadışı örgüt kurmak ve komünizm propagandası yapmak suçundan 7 TİP yöneticisini tutukladı.
1984 - İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, Papa'ya suikast düzenlemek suçundan Mehmet Ali Ağca hakkında açılan davada görevsizlik kararı verdi.
1986 - Yüce Divan tarafından iki yıl hapse mahkum edilen eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.
1986 - Son 42 yılın en yoğun kar yağışı altında kalan İstanbul'da hayat felce uğradı.
1991 - Irak, Körfez Savaşı esirlerini serbest bıraktı.
1993 - Savaş uçaklarının bombaladığı Muş'un Kızılsu Vadisi'ndeki kamptan kaçmak isteyen 60 PKK militanı, patlamaların şiddetiyle kopan çığın altında kalarak öldü.
1994 - Birleşmiş Milletler, Bosna'ya Türk askeri gönderilmesini kabul etti.
1999 - Çankırı Valisi Ayhan Çevik, bombalı saldırıda ağır yaralandı; koruma polisi ve iki lise öğrencisinin öldüğü saldırıyı yasadışı TİKKO örgütü üstlendi.
2000 - İnternet aracılığıyla uluslararası ün yapan Mahir Çağrı, Forbes Dergisi'nin en ünlü 100 kişisi arasına girdi.
2001 - Mekke'de Hac'da çıkan izdihamda 35 hacı adayı öldü.
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:59
  • Güneş06:41
  • Öğlen13:09
  • İkindi16:36
  • Akşam19:15
  • Yatsı20:43
 
 
Anket
Denetim Hakkında Meslektaş ne kadar bilgili?
Çok Bilgili
Az Bilgili
Hiç bir fikri yok
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
İktisadi Haber Ajansı Çözüm Ortağı
 
Arşiv
 
Süper Loto
31.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062224283446
 
On Numara
04.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu01102527293839404347484950515262646874757778
 
Sayısal Loto
02.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062931324445
 
Şans Topu
30.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu011030323403
 
Gazete Manşetleri
 
 
Kurumsal

İçerik

Denetim Gündemi

Denetim Haberleri

Teknoloji