Mali müşavirler arasında ‘Konkordato’ krizi! Mahkemelik oldular

Ana Sayfa » Denetim Gündemi » Vergi İncelemesine Karşı Kasko Sigortası/Yasal Dokunulmazlık Geliyor, Kaçırmayın!

Vergi İncelemesine Karşı Kasko Sigortası/Yasal Dokunulmazlık Geliyor, Kaçırmayın!

 
 
Vergi İncelemesine Karşı Kasko Sigortası/Yasal Dokunulmazlık Geliyor, Kaçırmayın!

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında beyan etmediğiniz, gizlediğiniz bir gelir ya da kazancınız varsa, yaşadınız. “Gizlediğim geliri/kazancı Maliye tespit ederse veya birileri ihbar ederse, ben ne yaparım?” diye korkmanıza gerek yok. Başınıza Talih Kuşu kondu. İşte size altın fırsat: MATRAH ARTIRIMI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Isparta Milletvekili Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ ile Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa ELİTAŞ tarafından müşterek imzayla verilen, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı ilavelerle TBMM Genel Kurulu'na sevk edilen ve bugün itibariyle Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması beklenilen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi"'nde vergi mükelleflerine bir çok avantaj sağlanıyor. Bunlardan birisi de, vergi incelemelerine karşı kasko sigortası, diğer bir ifadeyle geriye yönelik 5 yıl için Yasal Dokunulmazlık sağlanmasıdır.

Kasko Sigortası - Yasal Dokunulmazlık İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Yapılacak işlem gayet basit. 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarıyla ilgili olarak matrah artırımı yaparak Devlete düşük bir kasko sigortası ödeyeceksiniz ve bu yıllarla ilgili olarak hakkınızda yapılacak olan/yapılması muhtemel/yapılmakta olan vergi incelemesinden kurtulacaksınız. Yani, ödeyeceğiniz düşük bir sigorta ücreti ile, yasal dokunulmaz olacaksınız. Beyan etmediğiniz, gizlediğiniz tutar ne kadar olursa olsun, hiç kimse sizi inceleyemeyecek, bir şey yapamayacak.

1. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ:

Gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında matrah artırımı mükelleflerin durumuna göre iki şekilde gerçekleştirilecektir:

a) Beyannamelerinde Matrah Beyan Edenler

Verdikleri yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergiye tabi gelir/kazanç (matrah) beyan eden mükelleflerin bu yıllara ilişkin vergi matrahları,

- 2011 yılı için yüzde 35, 

- 2012 yılı için yüzde 30,

- 2013 yılı için yüzde 25,

- 2014 yılı için yüzde 20,

- 2015 yılı için yüzde 15

oranında artırılır ve artırılan tutarın yüzde 20’si oranında vergisi ödenirse, yukarıdaki yıllar, gelir ve kurumlar vergisi yönüyle vergi incelemesinden muaf tutulacak. Matrah artırımında bulunulan yıllara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini zamanında veren ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri süresinde ödemiş olan mükellefler (kesinleşmiş vergi alacakları veya ihtilaflı alacaklar nedeniyle sağlanan kolaylıktan yararlanmamış olmaları koşuluyla) yüzde 20 yerine yüzde 15 vergi öderler.

Ancak, Kanun Teklifinde bu şekilde yapılacak olan matrah artırımları için asgari tutarlar da tespit edilmiştir. Yani, yukarıda belirtilen oranlarda yapılan matrah artırımları, aşağıda belirtilen asgari tutarlardan az olamayacaktır.

ASGARİ MATRAH ARTIRIMI TUTARLARI

 

YIL

İŞLETME HESABI TABİ OLANLAR

BİLANÇO ESASINA TABİ OLANLAR

SERBEST MESLEK ERBABI

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2011

9.500

14.000

14.000

28.000

2012

9.890

14.820

14.820

29.650

2013

10.490

15.740

15.740

31.490

2014

11.160

16.740

16.740

33.470

2015

12.650

18.970

18.970

37.940


ÖRNEK: 2012 yılı için 900 bin lira beyan eden bir anonim şirket, bunu yüzde 30 oranında yani 270 bin lira artırıp (2012 yılı için belirlenen 14.820 TL. asgari artırım tutarının üzerinde olduğundan) yüzde 20 yani 54 bin lira kurumlar vergisini ödediğinde, 2012 yılı defter ve belgeleri kurumlar vergisi yönünden incelenemeyecek. Hesaplamaya ilişkin tablo aşağıdadır.

Yıl

İlgili Yıl Vergi Matrahı (TL) (1)

Artırım Oranı (5) (2)

Artırılan Matrah Tutarı (TL) (3)

(1 x 2)

Asgari Matrah Tutarı (TL) (4)

Hesaplamaya Esas Matrah Tutarı (TL) (5) (3 ve 4'den Büyük olanı)

Vergi Oranı (%) (6)

Kanuna Göre Ödenecek Kurumlar Vergisi (5 x 6)

(7)

2012

900.000

30

270.000

29.650

270.000

20

54.000

 

b) Beyannamelerinde Zarar Beyan Eden veya İndirim ve İstisnalar Nedeniyle Matrah Oluşmayan Yada Hiç Beyanname Vermeyenler

Vermiş oldukları ilgili yıllar gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan eden veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmayan ya da hiç beyanname vermeyenler de (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir/kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini/kazançlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) aşağıda tabloda yer alan asgari tutarlardan az olmamak üzere matrah beyanında bulunmaları şartıyla matrah artırımından faydalanabilirler. Dileyen mükellefler, asgari tutarların üzerinde de artırımda bulunabilirler.

ASGARİ MATRAH ARTIRIMI TUTARLARI

 

YIL

İŞLETME HESABI TABİ OLANLAR

BİLANÇO ESASINA TABİ OLANLAR

SERBEST MESLEK ERBABI

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2011

9.500

14.000

14.000

28.000

2012

9.890

14.820

14.820

29.650

2013

10.490

15.740

15.740

31.490

2014

11.160

16.740

16.740

33.470

2015

12.650

18.970

18.970

37.940


2. KDV

KDV mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı üzerinden

- 2011 yılı için yüzde 3,5

- 2012 yılı için yüzde 3

- 2013 yılı için yüzde 2,5

- 2014 yılı için yüzde 2

- 2015 yılı için yüzde 1,5

 oranına göre belirlenecek KDV'yi, Kanunda belirtilen şekilde beyan etmeleri ve vergiyi de ödemeleri halinde, söz konusu yıllar için KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır.

3. STOPAJ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ:

Hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden vergi kesintisi yapmak mecburiyetinde olanlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden;

- 2011 yılı için yüzde 6,

- 2012 yılı için yüzde 5,

- 2013 yılı için yüzde 4,

- 2014 yılı için yüzde 3,

- 2015 yılı için yüzde 2

oranında hesaplanacak gelir vergisini, kanunda belirtilen sürede idareye başvurarak artırımda bulunmayı kabul ettikleri takdirde, vergiyi ödemelerine bağlı olarak, artırılan yıllar için ücret yönünden stopaj gelir/kurumlar vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

4. MATRAH ARTIRIMI SAHTE BELGE DÜZENLEYENE YOK

Kanun Teklifinin 5/9. maddesine göre,

- Defter, kayıt ve belgelerini yok edenlerin,

- Defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanların,

- Belgelerin asıl ve suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenlerin (sahte fatura düzenleyenler),

gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımından ve KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisiartırımından yararlanamıyorlar. Bu kanunen mümkün değil.

5. MATRAH ARTIRIMI, BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE BAŞLANILMIŞ OLAN VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR İŞLEMLERİNİ DURUDURUR MU?

Kanun Teklifi'nin 5/7. maddesinde; bu maddeye göre matrah veya vergi artırımında bulunulmasının, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmeyeceği, ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmeyeceği, bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma taleplerinin dikkate alınmayacağı, inceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan farkın, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirileceği, inceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksadın inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesi olduğu belirtilmiştir.

Başlanılmış olan incelemelerin devam edip etmemesi konusu, matrah artırımı yapacak olan mükellefler açısından önemlidir. Çünkü, matrah artırımında bulunulması, artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için vergi incelemesi ve ek tarhiyat yapılmasını engellemektedir. Yapılan düzenlemeden, Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlamış olan vergi incelemelerinin devam edeceği anlaşılmaktadır. Ancak, matrah artırımında bulunanlar nezdinde yapılan vergi incelemelerinin tamamlanması için inceleme elemanına bir süre sınırı getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemelerinin, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilemeyecek ve incelemeye son verilecektir.

Söz konusu Kanun Teklifinin Ağustos ayı içerisinde yasalaşması kesin olduğundan, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemelerinin Eylül ayı sonuna kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. İncelemenin Eylül ayı sonuna kadar sonuçlandırılamaması halinde incelemeye devam edilmeyecek ve incelemeye son verilmesi gerekecektir.

Kişisel görüşümüze göre, bu yapılandırma yasasının getiriliş amacı, ülkemizin içinde bulunduğu durum, ekonomideki gelişmeler vb. hususlar dikkate alınarak, Vergi Denetim Kurulu'nun bu Kanunun yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir iç genelge yayınlayarak, incelemesi devam eden mükelleflerle ilgili genel bir tedbir alması, incelemesi devam eden mükelleflerden matrah artırımından yararlanacak olanlara bu imkanın verilerek incelemelerin sonlandırılması, bu konudaki insiyatifin vergi inceleme elemanlarına bırakılmaması, bu konuda bir uygulama birliği sağlanarak aynı durumdaki mükellefler arasında ayrımcılığa neden olunmaması uygun olacaktır. Bu toplumsal vergi barışının sağlanmasına da olumlu katkıda bulunacaktır.

Saygılarımla.

Tarih : 02.08.2016

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir


Kaynak: www.dt-audit.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 
 
2 Ağustos 2016 Salı 18:05
Okunma: 5272
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Tarihte Bugün
1582 - Avrupa'da Gregoryen takviminin kabülü
1878 - Edison, Edison Electric Light Co adlı şirketi kurdu.
1917 - Fransızlarca tutuklanan ve Alman gizli servisine bazı bilgiler verdiğini kabul eden Hollandalı dansçı Mata Hari (Margaretha Geertruida), askeri mahkemece yargılandıktan sonra, kurşuna dizildi.
1927 - Gazi Mustafa Kemal Paşa CHP kurultayında "Büyük Nutuk"u okumaya başladı. Nutuk'un okunuşu 6 gün sürdü.
1928 - Yusuf Ziya Ortaç Meşale dergisini kapattı. Böylece, birkaç ay önce bu dergide başlayan ve yedi genç şairin ortak kitabı Yedi Meşale ile süren "Yedi Meşaleciler" akımı da sona ermiş oldu.
1928 - Almanya'dan hareket eden dünyanın en büyük hava gemisi Graf Zeppelin Amerika'da New Jersey'e ulaştı. Uçuş 111 saat sürdü.
1934 - Mao Zedung'a bağlı 100 bin kişilik birlik, Çin'in güneydoğusundan başlayıp kuzeydoğusuna kadar sürecek 10 bin kilometrelik Büyük Yürüyüş'e başladı.
1937 - Yeni harflerle basılan ilk kâğıt paralar tedavüle çıktı. Üzerinde Atatürk'ün resmi bulunan 100 liralık banknotlar 1942'de tedavülden kaldırıldı.
1945 - Geçici Fransız hükümeti başbakanı Pierre Laval kurşuna dizildi.
1946 - Nazi savaş suçlusu Hermann Göring idam edilmesine saatler kala zehir içerek intihar etti.
1961 - Uluslararası Af Örgütü Londra'da kuruldu.
1961 - Kısıtlı seçim kampanyasının ardından genel seçimler yapıldı. Seçime dört parti katıldı. CHP 173, Adalet Partisi 158, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 54, Yeni Türkiye Partisi 65 milletvekilliği kazandı.
1964 - Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Karadeniz kıyısında tatildeyken görevden alındı, yerine Leonid Brejnev getirildi. Aleksey Kosigin başbakan oldu.
1970 - İstanbul'da kolera salgını olduğu açıklandı.
1990 - Sovyetler Birliği başkanı Mihail Gorbaçov, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1993 - Nobel Barış Ödülü, Güney Afrika devlet başkanı De Klerk ile Afrika Ulusal Kongresi başkanı Nelson Mandela'ya verildi.
1997 - Borusan Kültür Merkezi İstanbul'da açıldı.
1999 - Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
2003 - İlham Aliyev babası Haydar Aliyev'in yerine geçerek Azerbaycan devlet başkanı oldu.
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:59
  • Güneş06:41
  • Öğlen13:09
  • İkindi16:36
  • Akşam19:15
  • Yatsı20:43
 
 
Anket
Denetim Hakkında Meslektaş ne kadar bilgili?
Çok Bilgili
Az Bilgili
Hiç bir fikri yok
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
İktisadi Haber Ajansı Çözüm Ortağı
 
Arşiv
 
Süper Loto
10.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu051218434649
 
On Numara
14.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu08141623252627293940414652596061636467717376
 
Sayısal Loto
12.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu050621273746
 
Şans Topu
09.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu031114283101
 
Gazete Manşetleri
 
 
Kurumsal

İçerik

Denetim Gündemi

Denetim Haberleri

Teknoloji