Vergi borçları yeniden düzenlenmeli

Ana Sayfa » Denetim Gündemi » Yeni Yatırım Teşvik Uygulamasının Esasları Belli Oldu, Yatırımcılara Büyük Avantajlar Sağlanıyor.

Yeni Yatırım Teşvik Uygulamasının Esasları Belli Oldu, Yatırımcılara Büyük Avantajlar Sağlanıyor.

 
 
Yeni Yatırım Teşvik Uygulamasının Esasları Belli Oldu, Yatırımcılara Büyük Avantajlar Sağlanıyor.

15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapan 2016/9139 sayılı Karar 5 Ekim 2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarımız aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.  

 I.       Bölgesel Teşvik Müracaatları Yerel Birimlere Yapılabilecek

            Teşvik belgesi başvurusu Ekonomi Bakanlığı'na yapılmaktadır. Ancak yatırımcının        tercihine göre sabit yatırım tutarı 10 milyon TL'yi aşmayan ve tebliğle belirlenecek       yatırımlar için yatırımın yapılacağı yerel birimlere de başvuru yapılmaktaydı. Bu          madde yalnızca genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan yatırımlar için uygulanmakta iken, yapılan değişiklikle bundan böyle bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında olan yatırımlar için de artık yerel birimlere Teşvik Belgesi başvurusu yapılabilecektir.

II.      Stratejik Yatırımlara Faiz Desteğindeki Tarih Sınırlaması Kaldırıldı

            Bilindiği üzere, stratejik yatırımlar için belli bir tarihe kadar (31 Aralık 2016)      yapılacak Teşvik Belgesi başvurularına faiz desteği öngörülüyordu. Kararnamenin 2.          maddesiyle, 2012/3305 sayılı kararın  "Faiz desteği" başlıklı 11.   maddesinin beşinci     fıkrası yürürlükten kaldırılarak, stratejik yatırımlara faiz desteğinde tarih   sınırlaması      ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Bu değişiklik sonrasında, artık stratejik             yatırımlara faiz desteği için bir tarih sınırlaması söz konusu olmayacaktır.

III.     Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinde, Yatırımın Başlama Tarihine Göre Farklı Oran Uygulamasına Son Verildi

      Kararnamenin 3. maddesi ile, 2016/8715 sayılı Karar ile 2017 yılında 1. ve 2.      Bölgeler için sigorta primi işveren hissesi       desteğinin kaldırılmasını ve diğer    bölgeler için   destek sürelerinin azaltılmasını         öngören uygulamadan vazgeçilmiş, "yatırıma başlama tarihi" kaldırılmış ve tarih koşulundan bağımsız olarak destek         uygulaması aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

IV.        Vergi İndirimi Desteğinde Yatırımın Başlama Tarihine Göre Farklı Oran Uygulaması Kaldırılmış Ve Yatırımcının Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarına Uygulayabileceği İndirim Tutarı, Tüm Bölgeler İçin Tek Oran Olarak Belirlendi.

            Kararın 4. maddesi ile Kurumlar vergisi/ Gelir vergisi indirimi desteği ile ilgili olarak     da yine "yatırıma başlama tarihi" kaldırılmış ve tarih koşulundan bağımsız olarak            aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile ilk üç bölgeye verilen desteklerde oranlar beş puan artırılırken, son üç bölgeye verilen desteklerde ise on     puanlık artış yapılmıştır.

            Buna göre, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında             gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde             (vergi indirimi) gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına     ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.

 

            Öte yandan, yatırımcıların, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği      kazançlara da indirimli kurumlar/gelir vergisi uygulanması, büyük ölçekli ve bölgesel    yatırımlarda gerçekleşen yatırım tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının            belli oranlarında uygulanıyordu.

            Bu karar ile yatırım katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının % 80'ini geçmemek üzere yatırım           döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde ettiği kazancına           indirimli gelir veya   kurumlar vergisi uygulanabilecektir.Bu şekilde            yatırımcıya,     yapılmış olan yatırım henüz faaliyete geçmeden vergisel avantajın % 80'inden             avans olarak  yararlanma imkanı tanınmış oldu.

V.       Öncelikli Yatırımlar Arasında Yer Alan Enerji Verimliliğine İlişkin "Birim Ürün Başına En Az % 20 Oranında Enerji Tasarrufu" Şartı Değişti.

            Sanayide en önemli ve maliyetli girdilerin başında gelen ve cari açık sorunumuz bağlamında da ciddi biçimde tartışılan enerji konusu, "verimliliğin" büyük öneme         sahip olduğu bir alandır.  Enerjide dışarıya bağımlı           olmamız da sorunun önemini bir       kat daha artırmaktadır.  

            Bu Teşvik Kararnamesi ile  artık bu konuya da neşter vurulmuştur. 

                        2014 yılında Kararda yapılan bir değişiklikle, "yıllık asgari yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde         gerçekleştirilecek birim ürün başına en az % 20 oranında tasarruf sağlayan ve yatırım           geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar "öncelikli yatırım" kapsamına alınmıştı("Teşvik edilmeyecek yatırımlar" listesinde olanlar             hariç).

            Kararnamenin 5. maddesi ile yapılan  değişiklikle en az % 20 olması beklenen    tasarruf, birim ürün             başına değil mevcut duruma göre % 20 oranında enerji   tasarrufu olarak revize edilmiştir. Bununla beraber yatırımın geri dönüş süresi   olarak belirlenen azami 5 yıllık süre; 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği      projesine yönelik yatırımlarşeklinde revize edilmiştir.  

            Bu kapsamdaki yatırımların desteklenmesi için iki önemli şart bulunmaktadır:

 • Yatırım Enerji Bakanlığı'ndan alınacak bir proje onayına dayanacak,
 • Enerji tasarruf yatırımının geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olacak.

            Ayrıca unutulmamalıdır ki; öncelikli yatırımlar, yapıldıkları yatırımın yerine       bakılmaksızın 5. bölge desteklerinden yararlanabiliyor. 6. bölgede yer     almaları halinde ise bulunduğu  bölge desteklerine tabidirler.

VI.       Artık Yatırımlarını Endüstri Bölgesinde (İmalat Sanayine Yönelik Yatırımlar) Gerçekleştirenler de Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek.

            Alt bölge desteğinden yaralanacak yatırımlarda aranan koşullara aşağıdaki hususlar        eklendi;

 • Yatırımın OSB'de gerçekleştirilmesine ek olarak endüstri bölgesinde gerçekleştirilen imalat sanayine yönelik yatırımlar da alt bölge desteklerinden faydalanacaktır.

Yeni eklenen madde ile OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden aşağıdakilerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere, ilk üç bölgede yapıldığı takdirde dördüncü bölge desteklerinden yararlanabileceklerdir.

            Burada iki önemli noktanın altını çizelim;

            İstanbul'da yapılacak yatırımlar bu kapsamda olmayacak ve bu desteklerden             yararlanamayacaktır. Bu desteklerden yararlanmak için 1 ve 2. Bölgede en az 1 milyon TL; diğer bölgelerde de en az 500 bin TL tutarında sabit yatırım yapılması gerekmektedir.

YatırımSon üç bölgede (4, 5 ve 6. Bölge) yapıldığı takdirde ise, bulunduğu bölgeye sağlanan desteklerden faydalanacaklardır. 

 VII.     Yatırım Süresi İçerisinde Tamamlanamayan Yatırımlar Kapsamında Yapılan Yatırım Harcamaları Artık Tamamlama Vizesi Esnasında Teşvik Kapsamında Değerlendirilebilecek.

            Kararnamenin 7. maddesine yatırım süresi ve tamamlama vizesi  ile ilgili         olarak 8 ve 9. fıkralar eklenmiştir.     Yapılan düzenlemeyle, yatırım süresi içerisinde      tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları,   tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında    değerlendirilebilecek ve bu    hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik             belgelerine de             uygulanacaktır.

VIII.   Aynı İşyeri Sicil Numarasında Birden Fazla Azami Prim Tutarı İçeren Belge Kapsamında Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulaması Birlikte Yapılabilecek.

            Kararın 8. maddesinde yapılan düzenlemeyle, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu           Kararı’ndan bugüne kadar geçerli olmak üzere,  aynı işyeri sicil numarasında birden    fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi      desteği uygulaması birlikte yapılabilecektir.

IX.Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatında (Çok Katlı Yalıtım Camları, Kiremit, Briket, Tuğla, Çimento, Hazır Beton ve Harç Hariç) 4 ve 5. Bölgedeki Tüm İller Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek.

            Kararın 10. maddesiyle 19 sektör kodunda yer alan "Metalik olmayan mineral   ürünlerin imalatında (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır   beton ve harç hariç)"  sektör 4 ve 5. bölgedeki tüm iller bölgesel   desteklerden   faydalanabilecektir.

            Düzenleme sonrası;

 • 4. bölgedeki: Artvin, Düzce, Elazığ, Hatay, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Rize,
 • 5. bölgedeki: Aksaray, Kahramanmaraş, Niğde, Osmaniye, Tunceli   

            illeri de bu kapsama dahil edilmiştir.

X.     “İstanbul Hariç Olmak Üzere, Asgari 2 Milyon TL Tutarındaki "Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve Vagonlarının İmalatı İle Bunların Aksam ve Parçaları Konusundaki Yatırımlar” Bulunduğu Bölgede Uygulanan Bölgesel Desteklerden Yararlanan Yatırımlar Arasından Çıkarıldı.

            Yapılan düzenlemeyle, “İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL     tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ile       bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar” bulunduğu bölgede        uygulanan bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar arasından çıkarılmıştır.

Tarih    : 14.10.2016

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir

 
14 Ekim 2016 Cuma 16:29
Okunma: 3416
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Tarihte Bugün
1823 - Şili'de kölelik yasaklandı.
1866 - Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu.
1901 - Yazar O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas'ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi.
1911 - III. Hiram Bingham, Machu Picchu'yu (İnka'ların kayıp şehri) yeniden keşfetti.
1915 - Şikago'da yolcu gemisi battı: 845 kişi öldü.
1923 - Günümüz Türkiye'sinin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması imzalandı.
1931 - Pittsburgh'da (Pensilvanya) yaşlılar evinde çıkan yangında 48 kişi öldü.
1936 - İspanya hükümeti iç savaş nedeniyle dünyadan yardım istedi.
1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz ve Kanada uçakları geceleri, ABD uçakları gündüzleri Hamburg'u bombaladı. Kasım'da operasyon bittiğinde 9.000 ton patlayıcı kullanılmış, 30.000 den fazla insan ölmüş ve 280.000 bina yıkılmış olacaktı.
1950 - Gazeteciler Cemiyeti sansürün kaldırılışını Basın Bayramı ilan etti.
1952 - Merzifon ve Akşehir'de sel: 77 ev yıkıldı, 500 büyükbaş hayvan öldü, tarım alanları sular altında kaldı.
1955 - Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
1958 - Türkiye'nin Kıbrıs'a asker gönderme önerisini İngiltere reddetti.
1959 - Irak'ta 1000 kadar Kerkük Türkmeni'nin katledildiği açıklandı.
1960 - Basın Ahlak Yasası imzalandı.
1963 - Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.
1967 - 11 Mayıs'ta greve giden ve haklarını almak için Ankara'ya yürüyüşe geçen Manisalı 90 temizlik işçisi 930 kilometre kat ederek Ankara'ya vardı.
1967 - Dokunulmazlığı kaldırılan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
1968 - Polisin İstanbul Teknik Üniversitesi Yurdu'nu bastığı sırada dövdüğü gençlerden Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu sekiz gün komada kaldıktan sonra öldü.
1974 - Yunanistan'da yedi yıldır süren cunta yönetimi sona erdi; sürgündeki Konstantin Karamanlis hükümeti kurmak üzere geri döndü.
1977 - Dört gün süren Libya-Mısır savaşı sona erdi.
1985 - Yeşilköy Havaalanı'na, Atatürk Havalimanı adı verildi.
1986 - Kartal, İstanbul'da tren kazası: 9 ölü, 18 yaralı.
 
Namaz Vakitleri
 
 • İmsak04:59
 • Güneş06:41
 • Öğlen13:09
 • İkindi16:36
 • Akşam19:15
 • Yatsı20:43
 
 
Anket
Denetim Hakkında Meslektaş ne kadar bilgili?
Çok Bilgili
Az Bilgili
Hiç bir fikri yok
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
İktisadi Haber Ajansı Çözüm Ortağı
 
Arşiv
 
Süper Loto
31.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062224283446
 
On Numara
04.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu01102527293839404347484950515262646874757778
 
Sayısal Loto
02.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062931324445
 
Şans Topu
30.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu011030323403
 
Gazete Manşetleri
 
 
Kurumsal

İçerik

Denetim Gündemi

Denetim Haberleri

Teknoloji