Vergi borçları yeniden düzenlenmeli

Ana Sayfa » Mesleki Çalışmalar » Ortak Limited Şirketten Nasıl Çıkar veya Çıkarılır?

Ortak Limited Şirketten Nasıl Çıkar veya Çıkarılır?

Ortaklıktan çıkmada haklı sebebi ispat külfeti çıkmak isteyen ortağa, ortaklıktan çı­karmada ise şirkete ait olacaktır.

 
 
Ortak Limited Şirketten Nasıl Çıkar veya Çıkarılır?

Öz

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda da limited şirket ortaklığından çıkmaya ve çıka­rılmaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler, menfaat­ler dengesi açısından bakıldığında, hem duyduğu huzursuzluk nedeniyle şirketten ayrılmak isteyen ortağa hem de sürekli huzursuzluk çıkaran or­taklarla yoluna devam etmek istemeyen şirketlere önemli bir çözüm me­kanizması sunmaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirketlere ilişkin birçok yeniliği ve değişikliğe yer verilmesi nedeniyle, ortaklıktan çıkma ve çıkarma konularında limited şirket ortaklarının bazı tereddütler yaşaması oldukça doğaldır. Bu çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirket ortaklığından çıkma ve çıkarmaya iliş­kin düzenlemeleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: limited şirket, ortaklıktan çıkma, ortaklıktan çıkar­ma, çıkma davası, çıkarma davası, çıkmaya katılma hakkı, ayrılma akçesi.

1. GIRIŞ

Bilindiği üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde, limited şirketlere ilişkin olarak yargıya sıklıkla intikal eden hu­suslardan birisi de ortakların şirketten çıkma yahut çıkarılma talepleri idi. Çoğu aile şirketi şeklinde olsa dahi, zaman zaman kardeş, yakın akraba yahut tanıdık olan ortaklar arasında ortaya çıkan sorunlar şirket içi huzuru bozmakta, bu durumda da ya ortak şirkten çıkma talebinde bulunmakta ya da huzuru bozan ortak şirketten çıkarılmakta idi.

Yarım asrı aşan bir süreye damga vuran 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu, konuya ilişkin hükümleri ile bu alanda birçok içtihadın oluşmasına imkan tanımış, ancak 1 Temmuz 2012 tarihinde yerini 6102 sayılı Türk Ticaret Ka­nunu (T.C. yasalar, 14.02.2011) (TTK)2’na bırakmıştır. Olması hiçbir zaman arzu edilmemekle birlikte, yeni TTK döneminde de limited şirket ortakla­rı arasında zaman zaman bazı sorunların yaşanması ve hatta bu sorunların daha ileri noktalara taşınması halinde şirketten ayrılmanın kaçınılmaz bir hal alması mümkündür. İşte bu çalışmamızda, limited şirket ortaklığından çıkmak isteyen kişilere ve sorunlu ortakları çıkarmak isteyen şirketlere yol göstermesi bakımından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirket ortaklığından çıkma ve çıkarma (ortak açısından çıkarılma) hususları, eski Ticaret Kanunu ile karşılaştırmalı olarak, ele alınmaktadır.

2. LIMITED ŞIRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA

TTK’nın 638. maddesinin birinci fıkrasında “Şirket sözleşmesi, ortakla­ra şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şart­lara bağlayabilir.” denilmiştir. Anılan hüküm, yeni olmayıp, ETK’nın 551. maddesinin “Şirket mukavelesiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı verile­bileceği gibi bu hakkın kullanılması muayyen şartlara da tabi tutulabilir.” şeklindeki birinci fıkrası hükmünün tekrarıdır.

Dolayısıyla, TTK da, ETK’da olduğu üzere, şirket sözleşmesine hüküm koymak suretiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınmasına izin vermek­tedir. Bu hak herhangi bir şarta bağlanmayacağı gibi belirli şartların varlığı halinde de öngörülebilir. Eğer şartsız olarak tanınmışsa, -örneğin; şirket söz­leşmesinde “ortaklar, herhangi bir şart aranmaksızın şirketten çıkabilirler” şeklinde bir hüküm yer alıyorsa- ortak herhangi bir sebep belirtmeksizin ve kendisinden herhangi bir koşulu yerine getirmesi istenmeksizin şirket­ten çıkma hakkını kullanır. Sözleşme bu hakkı bazı şartlara bağlamış ise, bu durumda da, ortak şirket sözleşmesinde yazılı şartları yerine getirerek ortaklıktan çıkma hakkını kullanır. Örneğin; şirket sözleşmesinde “Her or­tak, hesap dönemi sonundan en az bir ay önce müdürler kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Müdürler kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun şirket kayıtlarına giri­şinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma istemini noter aracılığı ile müdürler kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.” şeklinde bir hüküm varsa, ortak şirket sözleşmesindeki zaman ve bildirim şartlarına uygun olarak çıkma hakkını kullanır.

Kanımızca, limited şirketlerimizin çoğunun sözleşmesinde ortaklıktan çık­maya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, dileyen limited şirket­ler, sözleşme değişikliğine giderek, şartsız veya şarta bağlı çıkma hakkına sözleşmelerinde yer verebilirler. Ancak, belirtelim ki, bu zorunlu değildir, ta­mamen şirketlerin, daha doğrusu ortakların ihtiyarına bırakılmış bir husustur.

Peki, şirket sözleşmesinde hüküm yoksa, ne yapılır? Biraz önce de belirttiğimiz üzere, tahminimizce birçok limited şirketin sözleşmesinde çıkma hakkına ilişkin hüküm yoktur. Bu durumda, ortak çıkma hakkını kullanamaz mı? Tabi ki, kullanabilir. Zira, şirket sözleşmesinde ortaklık­tan çıkma hakkına ilişkin bir hükmün yer almaması, ortağın hiçbir surette şirketten çıkamayacağı anlamına gelmez. Ancak, böyle bir durumda orta­ğın mahkemeye başvurması ve çıkmanın haklı bir sebebe dayanması ge­rekir. Zira, TTK’nın 638. maddesinin ikinci fıkrasında “Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabi­lir.” denilmiştir1. Mahkemeye müracaat hakkı, ETK’da da var idi. Ancak, ETK’nın 551. maddesinin ikinci fıkrasında “Her ortak, muhik sebeplere dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına müsaade edilmesini veya şirketin feshini mahkemeden talep edebilir.” hükmüne yer verilerek, ortağa şirket­ten çıkmasına izin verilmesi yanında şirketin feshini de mahkemeden talep etme imkanı tanınıyordu2 (ETK, m.551/f.2).

ETK’da olduğu üzere TTK’da da “haklı sebep”lerin nelerden ibaret ol­duğuna değinilmemiştir. Bu nedenle, çıkma isteğinde bulunan ortağın öne sürdüğü sebebin gerçekten var olup olmadığını yahut haklı olup olmadığı­nı mahkeme kararlaştıracaktır(Yargıtay 11. HD 22/11/2001). ETK’nın 551. maddesinin ikinci fıkrasının uygulamasına ilişkin yargı kararlarına baktığı­mızda, Yargıtay’ın; ortaklarının karşılıklı suçlamalarının, tutum ve davra­nışlarının, ortakların birlikte çalışma imkanını ortadan kaldırması(Yargıtay 11. HD 24/04/2001), ortaklar arasında sürtüşme yaşanması ve kişinin ortak­lığını sağlıklı bir şekilde sürdürme imkanının kalmaması (Yargıtay 11. HD 02/04/2002) gibi halleri haklı (muhik) sebep olarak kabul ettiğini görmek­teyiz. TTK’nın m.638/f.2 hükmü ETK’nın m.551/f.2 hükmüne paralel bir şekilde düzenlendiğinden, Yargıtay’ın ortaklıktan çıkmadaki haklı sebeplere ilişkin değerlendirmelerinin yeni dönemde de korunacağı kanısındayız.

Diğer yandan, TTK’da çıkma davası açmış bir kişinin, yargılama süresince ortaklık haklarını kullanması ve borçlarını yerine getirmekle yükümlü olma­sının konumuna uygun düşmeyeceği dikkate alınarak, mahkemeye bazı ted­birleri alma yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede, mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilecektir. (TTK, m.638/f.2).

Ortaklıktan çıkma hakkı ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir diğer husus da çıkmaya katılma hakkıdır. Çıkmaya katılma hakkı, kısaca, kendi­lerini çıkma davasının davacısı ortak ile aynı konumda gören diğer ortak­ların da şirketten çıkmayı talep etme haklarının bulunmasıdır. TTK, çıkma hakkının kullanılması durumunda, diğer ortaklara da “çıkmaya katılma” hakkı tanımış ve bu konuda şirket müdürlerine bazı görevler yüklemiştir.

Bu çerçevede, ortaklardan biri şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkmak istediği veya haklı sebeplerden dolayı çıkma davası açtığı takdirde, müdür veya müdürler kurulu gecikmeksizin diğer ortakları bundan haber­dar eder (TTK, m.639/f.1). Yapılacak bu bildirim üzerine, ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde;

Çıkma talebinde bulunan ortağın bu hakkını şirket sözleşmesinde yer alan hükme istinaden kullandığı durumlarda, şirket sözleşmesin­de öngörülen haklı sebep kendisi yönünden de geçerli ise, kendisinin de çıkmaya katılacağını müdürlere bildirerek,

Yok eğer ortak çıkma davası açmış ise, bu durumda açacağı bir dava ile haklı sebepler dolayısıyla çıkma davasına katılarak çıkmaya ka­tılma hakkını kullanır.1 (TTK, m.638/f.2).

Burada öngörülen bir aylık süre, hak düşürücü süredir. Müdürlerce ya­pılacak bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içerisinde çıkmaya katılma hakkını kullanmayan ortaklar bu haklarını kaybedeler (TTK, m.639/f.3).

Ancak, hemen belirtelim ki, TTK, şirket sözleşmesindeki hüküm sebe­biyle veya haklı bir sebebin varlığı dolayısıyla bir ortağın şirketten çıkarıl­ması hâlinde, çıkmaya katılma hakkının kullanılamayacağını hükme bağ­lamıştır (TTK, m.639/f.4). Örneğin, ortak, şirket sözleşmesinde belirtilen bir sebebe istinaden genel kurul kararı ile ortaklıktan çıkarılmış ise, diğer ortaklar, aynı sebebin kendileri hakkında da geçerli olduğunu öne sürüp çıkmaya katılma haklarını kullanamazlar.

3. LIMITED ŞIRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKAR(IL)MA

Limited şirket ortaklığından çıkarmaya ilişkin olarak ETK’nın 551. mad­desinin üçüncü fıkrasında; “Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların mutlak ekseriyeti tarafından muvafakat edilmek şar­tiyle şirket, muhik sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden istiyebilir.” hükmü yer almakta idi.

TTK’nın 640. maddesinin birinci fıkrasında ise “Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler ön­görülebilir” denilerek, bir ortağın şirketten çıkarılabileceği sebeplerin şir­ket sözleşmesinde öngörülmesine imkan tanınmıştır. Bu düzenleme ile bir taraftan şirkete, kendisi yönünden önemli olan sebeplerin varlığında, bu sebepler gerçekleşen ortağı şirketten çıkarma hakkı tanınmış diğer taraftan da ortaklar açısından hukuk güvenliği sağlanmıştır.

Çünkü, bu durumda ortaklar hangi hallerde şirketten çıkarılacaklarını bile­rek hareketlerini ona göre ayarlayacaklardır(Komisyon Raporu). Ortaklıktan çıkarmayı gerektiren sebeplerin neler olacağı tamamen kurucuların ve genel kurulu oluşturan ortakların takdirindedir. Bu sebepleri kendi aralarında anlaşa­rak belirleyip şirket sözleşmesine koyabilirler. Örneğin; “şirketin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar şirket ortaklı­ğından çıkarılır.” şeklinde bir hüküm şirket sözleşmesine konulabilir.

Kanımızca, limited şirketlerimizin çoğunun sözleşmesinde ortaklıktan çıkarmaya ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu itibarla, dileyen limi­ted şirketler, sözleşme değişikliğine giderek, ortaklıktan çıkarma sebeple­rine sözleşmelerinde yer verebilirler. Bu hüküm kuruluş aşamasında şirket sözleşmesine konulabileceği gibi, sonradan sözleşme değişikliğine gidile­rek de tesis edilebilir. Ancak, bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür. (TTK, m.621/f.3). Tekrar be­lirtelim ki, çıkma hakkında olduğu üzere, ortaklıktan çıkarmada da şirket sözleşmesinde hüküm bulunması zorunlu değildir, bu tamamen şirketlerin, daha doğrusu ortakların ihtiyarına bırakılmış bir husustur.

Ortaklıktan çıkarma kararı limited şirket genel kurulu tarafından alınır ve bu karar ortağa noter aracılığıyla bildirilir. Ortak, çıkarma kararına karşı, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir (TTK, m.640/f.2).

Diyelim ki, şirket sözleşmesinde ortaklıktan çıkarma sebepleri belirtilmemiş, bu durumda ne yapılır? Az önce de belirttiğimiz üzere, tahminimizce birçok li­mited şirketin sözleşmesinde ortaklıktan çıkarmaya ilişkin hüküm yoktur. Bu durumda, şirket, sorun çıkaran ve şirket içi huzursuzluğa sebep veren ortağı şirketten çıkaramaz mı? Tabi ki, çıkarabilir. Zira, ortağın şirketten çıkarılması için şirket sözleşmesine hüküm konulmamış ya da sözleşmede öngörülen se­bepler haricinde haklı bir sebep oluşmuş bulunabilir. Bu gibi hallerde çıkarma davası şirketin devamını, huzur içinde çalışmasını sağlar(Komisyon Raporu). Dolayısıyla, şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa yahut sözleşmede yer alan sebepler arasında yer almasa dahi, haklı bir sebebin ortaya çıkması duru­munda, şirket, ortaklıktan çıkarma davası açabilir(TTK, m.640/f.3).

Çıkma hakkında olduğu üzere ortaklıktan çıkarmada da “haklı sebep”le­rin nelerden ibaret olduğuna Kanunda değinilmemiştir. Bu itibarla, şirketin öne sürdüğü ortaklıktan çıkarma sebebinin gerçekten var olup olmadığını yahut haklı olup olmadığını mahkeme kararlaştıracaktır. Hal böyle olunca da, şirketin, ortaklıktan çıkarma sebebinin varlığını kanıtlaması gerekecek­tir1. ETK’nın konuya ilişkin 551. maddesinin üçüncü fıkrasına ilişkin yargı kararlarına baktığımızda, Yargıtay’ın;

Ortağın rekabet yasağına aykırı hareket etmesi(Yargıtay 11. HD 08/06/2000),

Ortağın davranışlarının şirket faaliyetlerine sekte vuracak ve ızrar edecek ve karşılıklı güveni ortadan kaldıracak nitelikte olması(Yar­gıtay 11. HD 11/06/2001),

Ortağın güvenini kötüye kullanarak şirket mallarını kendisinin fiilen çalıştığı şirkete aktarması, müşterileri kendi dükkanına sevk ederek şirketi zarara uğratması, diğer ortakların imzalarını taklit ederek ser­maye artırımına gitmesi(Yargıtay 11. HD 11/02/2002),

Kişinin ortağı olduğu limited şirketin iştigal konusu ile aynı olan işi yaparak şirkete karşı rekabet yasağına aykırı davranması, şirketle ilgilenmemesi, şirketi zor durumda bırakması, şirket işlerinin gö­rüşülmesi amacıyla yapılan davetlere icabet etmeyerek toplantılara katılmaması, şirket müdürünün istifası üzerine müdür ataması ama­cıyla yapılacak toplantıya katılmayarak sorunların çözümünü engel­lemesi(Yargıtay 11. HD 21/10/2003) gibi halleri ortaklıktan çıkarma için haklı (muhik) sebep olarak kabul ettiğini görmekteyiz. TTK’nın m.640/f.3 hükmü ETK’nın m.551/f.3 hükmüne paralel bir şekilde düzenlendiğinden, Yargıtay’ın ortaklıktan çıkmadaki haklı sebeplere ilişkin yaklaşımın da yeni dönemde korunacağı kanısındayız.

Yeri gelmişken, ortaklıktan çıkarma için gerekli toplantı ve karar ye­tersayısına da değinelim: Gerek “ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması” gerekse “ortağın haklı sebepler do­layısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması” konularında genel kurulca karar alınabilmesi için, genel kurulda temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir (TTK, m.621/f.1). Bir başka deyişle, yukarıda belirtilen konularda karar alabilmek için oy hakkı bulu­nan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulun­ması ve kararın da bu toplantıda temsil edilen oyların en az üçte ikisi ile alınması gerekir. Yani, toplantı nisabı oy hakkına sahip esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu (yani, oy hakkı bulunan esas sermayenin yarısı­nın en az bir fazlası); karar nisabı ise genel kurulda temsil edilen oyların üçte ikisidir(ÇAMOĞLU, 2012, 253-254).

4. AYRILMA AKÇESI

Ortaklıktan çıkma ve çıkarma denilince dikkate alınması gereken bir di­ğer konu da ayrılma akçesidir. TTK’nın 641. maddesinin birinci fıkrasında “Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir.” denilmek suretiyle, şirketten ayrılan ortağın ayrılma akçesi talep edebileceği hükme bağlanmıştır. Ayrılma her çeşidi ile çıkma ve çıkarılma ile doğal çıkma hali olan ölümü de kapsar. TTK’nın bu konudaki kuralı ayrılan ortağa esas sermaye payının gerçek de­ğerine uyan ayrılma akçesinin ödenmesidir. “Gerçek değerine uyan” ibaresi­ni Kanun tanımlamamıştır. Düzenlemenin gerekçesinde, bu ibarenin yorumu öğreti ve yargı kararlarına bırakılmış, ancak ibarenin en azından “bilanço de­ğeri”ni ifade ettiğinde şüphe bulunmadığı belirtilmiştir(Komisyon Raporu). Tabi, dileyen limited şirketler, TTK’nın 641. maddenin ikinci fıkrasında yer verilen “Şirket sözleşmesinde öngörülen ayrılma hakkı dolayısıyla, şirket sözleşmeleri ayrılma akçesini farklı bir şekilde düzenleyebilirler.” hükmü ge­reği, ayrılma akçesininin nasıl hesaplanacağını ve ödeneceğini şirket sözleş­mesi ile düzenleyebilirler. Fakat, sözkonusu hüküm ortaklara keyfî, adalete tamamen ters ve müsadereye yakın bir düzenleme yapma hakkını vermemek­tedir. Serbesti genel hukuk ilkeleri ile sınırlandırılmıştır(Komisyon Raporu). Ancak, şirket sözleşmesinde bu hususun düzenlenmesinin ihtiyarî olduğunu belirtmekte fayda vardır. Yoksa, düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır. Zira, ayrılma akçesinin şirket sözleşmesinde düzenlenmemiş olması, ayrılan ortağın bu hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa dahi, ayrılan ortak, esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini her zaman için şirketten talep edebilecektir.

5. ÖZET VE SONUÇ

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Ka­nunu, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu gibi, şirket sözleşmesine hüküm koymak suretiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınmasına izin ver­mektedir. Bu hak herhangi bir şarta bağlanmayacağı gibi belirli şartların varlığına da bağlanabilir. Eğer şartsız olarak tanınmışsa, ortak herhangi bir sebep belirtmeksizin ve kendisinden herhangi bir koşulu yerine getirmesi istenmeksizin şirketten çıkma hakkını kullanır. Ortak, çıkma hakkını, şir­ket sözleşmesinde herhangi bir hüküm yer almasa da kullanabilir. Ancak, böyle bir durumda haklı bir sebebin bulunması ve ortağın mahkemeye baş­vurması gerekir. TTK, şirket sözleşmesinde ortağın şirketten çıkarılabile­ceği sebeplere dair bir hükme yer verilemesine de imkan tanımaktadır. Bu hüküm kuruluş aşamasında şirket sözleşmesine konulabileceği gibi, sonra­dan sözleşme değişikliğine gidilerek de tesis edilebilir. Bir ortağın şirket­ten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği için, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakla­rın genel kurul toplantısında hazır bulunması ve oy birliği ile karar alma­sı gerekir. Fakat, ortaklıktan çıkarma için sözleşme hükmünün bulunması zorunlu bir koşul değildir. Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa yahut sözleşmede yer alan sebepler arasında yer almasa dahi, haklı bir sebebin ortaya çıkması durumunda, şirket, ortaklıktan çıkarma davası açabilir.

ETK’da olduğu üzere TTK’da da haklı sebeplerin nelerden ibaret oldu­ğuna değinilmemiştir. Yargıtay’ın bu konudaki kökleşmiş içtihatlarının yeni dönemde de geçerliliğini koruyacağını düşünmekteyiz. Ortaklıktan çıkmada haklı sebebi ispat külfeti çıkmak isteyen ortağa, ortaklıktan çı­karmada ise şirkete ait olacaktır. Öne sürülen sebebin gerçekten var olup olmadığını yahut haklı olup olmadığını ise mahkeme kararlaştıracaktır. Yargı sürecinin doğuracağı külfet ve alacağı zaman gözetilerek, limited şirket kurucularının ve ortaklarının şirket sözleşmelerine çıkma ve çıkar­ma yönünde hükümler bulunmasını değerlendirmeleri ve uygun görürlerse bu hükümlere yer vermeleri şirket içi huzurun tesisi açısından daha kısa sürede çözüm sağlanmasına imkan tanıyabilir. Tabi, bu hükmü koymadan önce, şirketten çıkma ve çıkarılma suretiyle ayrılan ortağın ayrılma akçesi isteme hakkının bulunduğunu, yine çıkma halinde diğer ortakların da çık­maya katılma talebinde bulunabileceklerini, bunların şirketin mali yapısını ve devamlılığını olumsuz yönde etkileyebileceğini, kısaca “kaş yapayım derken göz çıkarma” atasözünün gerçekleşebileceğini dikkatlerden uzak tutmamaları gerekir.

KAYNAKÇA

Çamoğlu, Ersin (2012). “Limited Ortaklık Genel Kurulunda Nisaplar” Yaklaşım 239 (Kasım 2012) : 251-257

Komisyon Raporu : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komis­yonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96

T.C. Yasalar (09.07.1956) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (9353 sayılı)

T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (27846 sayılı)

Yargıtay 11.HD (02.04.2002) E.2002/162, K.2002/3015 sayılı kararı

Yargıtay 11.HD (08.06.2000) E.2000/4138, K.2000/5287 sayılı kararı

Yargıtay 11.HD (11.02.2002) E.2001/8760, K.2002/1018 sayılı kararı

Yargıtay 11.HD (11.06.2001) E.2001/3297, K.2001/5291 sayılı kararı

Yargıtay 11.HD (21.10.2003) E.2003/3548, K.2003/9628 sayılı kararı

Yargıtay 11.HD (22.11.2001) E.2001/7132, K.2001/9218 sayılı kararı

Yargıtay 11.HD (24.04.2001) E.2001/1389, K.2001/3568 sayılı kararı

Yargıtay HGK (16.11.2005) E.2005/11-542, K.2005/619 sayılı kararı

Yazı sahibi: Soner ALTAŞ

* Bu Makale İSMMMO’nun izni ile yayınlanmış olup, Mali Çözüm Dergisi’nin 121. Sayısında yer almaktadır.

 
 
13 Nisan 2015 Pazartesi 07:49
Okunma: 5840
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Tarihte Bugün
1584 - Karlstad, İsveç'te kent konumuna alındı.
1821 - James Monroe, ABD devlet başkanlığı görevine ikinci kez getirildi.
1836 - Samuel Colt ilk .34 kalibre altıpatlar (revolver) tabancanın seri üretimine başladı.
1890 - Meksika'daki kırsal yaşamı dile getiren macera romanlarıyla ünlü yazar B. Traven doğdu. Kimliğini açıklamayı reddeden ve gerçek adı asla öğrenilemeyen Traven'in kimliği hakkında kesin olarak bilinen tek şey romanlarının çoğunun Almanca olarak yazıldı
1912 - İtalyan Ordusu hava balonlarını askeri amaçlarla kullanan ilk ordu oldu. İtalyanlar bu hava taşıtlarını Türk savunma hatlarının gerisine keşif amacıyla gönderdiler.
1917 - Woodrow Wilson, ABD devlet başkanlığı görevine ikinci kez getirildi.
1918 - Bolşevikler, Rusya'nın başkentini Petrograd'tan Moskova'ya taşıdılar.
1920 - Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu.
1923 - Şile'de Rum Değirmenlik Mahallesi'nde çıkan yandında çoğu terk edilmiş yaklaşık 550 Rum, 200 Müslüman hanesi, 100 dükkân, 1 cami, 2 kilise ve bazı resmi binalar yandı. Toplam 1500 kişi yangın dolayısıyla evsiz kaldı.
1924 - Şevket Verlaci, Arnavutluk başbakanı oldu.
1924 - Halife Abdülmecit Efendi ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.
1924 - İstanbul'da Maarif Müdürlüğü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince medreselere el koydu.
1931 - Daniel Salamanca Urey, Bolivya devlet başkanlığına getirildi.
1933 - Büyük Buhran: ABD başkanı Franklin D. Roosevelt bütün bankaları kapattı ve finansal işlemleri durdurdu.
1933 - Almanya'da parlamento seçimlerinde naziler %44 çoğunluk sağladılar.
1942 - Okul bahçelerine patates, yerelması, fasulye gibi sebzeler dikilmeye başladı.
1946 - II. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerini simgeleyen Demirperde kavramı; ilk kez İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in bir konuşmasında kullanıldı.
1950 - Eskişehir'de sel felaketi: 50 bin kişi açıkta kaldı, 2500 ev yıkıldı, 6 kişi boğuldu. Felaketzedelere Marshall Planı'ndan yardım geldi.
1951 - Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Muhsin Ertuğrul, özel bir tiyatro kurmaya karar verdiğini açıkladı. İstanbul Beyoğlu'nda Atlas Sineması'nın üst katında yer alması planlanan yeni tiyatronun adı Küçük Sahne olacak.
1952 - 74 Ticani'nin duruşmasına Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tarikat Şeyhi Kemal Pilavoğlu, 1934 yılında mahkum olduktan sonra Ticaniliği bıraktığını söyledi.
1956 - ABD'de Yüksek Mahkeme diğer mahkemelerin okullardaki ırk ayrımcılığını yasaklamasını onayladı.
1966 - Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı Fuji dağına düştü: 124 kişi öldü.
1969 - Ant dergisi'nde yayımlanan "İşgal Toprağı, Kurt Köpeği" başlıklı yazısından ötürü yargılanan Yaşar Kemal beraat etti.
1969 - Balıkesir'de Akbaşlak köyü muhtarı "aminli düğün tüzüğü" hazırladı ve mevlit okutmayan damatlara ceza kesileceğini açıkladı.
1971 - ABD'li 4 asker Ankara'da THKO örgütü mensuplarınca kaçırıldı. Bir duyum üzerine polisin üniversiteye düzenlediği baskında çatışma çıktı; Erdal Şener adlı öğrenci öldü, yaralananlar oldu. Kaçırılan askerler 8 Mart'ta serbest bırakıldı.
1971 - Kırıkhan'da Türkiye İşçi Partililere (TİP) saldırıldı, 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. İlçede sokağa çıkma yasağı başlatıldı.
1971 - İstanbul'da Akbank'ın Selamiçeşme Şubesi silahlı 5 kişi tarafından soyuldu, soygun sanıklarından olduğu ileri sürülen Salman Kaya Bebek'te yakalandı.
1974 - Yom Kippur Savaşı: İsrail askerleri Süveyş Kanalı'nın batı yakasından çekildiler.
1977 - Türkan Şoray, Dünya Kadın Rejisörleri Festivali'nde Dönüş filmindeki başarısı nedeniyle Brüksel'de özel ödül aldı.
1978 - İstanbul İstinye'de yapılan 23. Balkan Kros Şampiyonası'nda Mehmet Yurdadön 12 bin metre, Sadık Salman 8 bin metre yarışmasında birinci oldular.
1979 - Uzay sondası Voyager 1, Jüpiter'in 172000 mil yakınından geçti.
1981 - İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi yasadışı örgüt kurmak ve komünizm propagandası yapmak suçundan 7 TİP yöneticisini tutukladı.
1984 - İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, Papa'ya suikast düzenlemek suçundan Mehmet Ali Ağca hakkında açılan davada görevsizlik kararı verdi.
1986 - Yüce Divan tarafından iki yıl hapse mahkum edilen eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.
1986 - Son 42 yılın en yoğun kar yağışı altında kalan İstanbul'da hayat felce uğradı.
1991 - Irak, Körfez Savaşı esirlerini serbest bıraktı.
1993 - Savaş uçaklarının bombaladığı Muş'un Kızılsu Vadisi'ndeki kamptan kaçmak isteyen 60 PKK militanı, patlamaların şiddetiyle kopan çığın altında kalarak öldü.
1994 - Birleşmiş Milletler, Bosna'ya Türk askeri gönderilmesini kabul etti.
1999 - Çankırı Valisi Ayhan Çevik, bombalı saldırıda ağır yaralandı; koruma polisi ve iki lise öğrencisinin öldüğü saldırıyı yasadışı TİKKO örgütü üstlendi.
2000 - İnternet aracılığıyla uluslararası ün yapan Mahir Çağrı, Forbes Dergisi'nin en ünlü 100 kişisi arasına girdi.
2001 - Mekke'de Hac'da çıkan izdihamda 35 hacı adayı öldü.
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:59
  • Güneş06:41
  • Öğlen13:09
  • İkindi16:36
  • Akşam19:15
  • Yatsı20:43
 
 
Anket
Denetim Hakkında Meslektaş ne kadar bilgili?
Çok Bilgili
Az Bilgili
Hiç bir fikri yok
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
İktisadi Haber Ajansı Çözüm Ortağı
 
Arşiv
 
Süper Loto
31.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062224283446
 
On Numara
04.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu01102527293839404347484950515262646874757778
 
Sayısal Loto
02.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062931324445
 
Şans Topu
30.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu011030323403
 
Gazete Manşetleri
 
 
Kurumsal

İçerik

Denetim Gündemi

Denetim Haberleri

Teknoloji