Vergi borçları yeniden düzenlenmeli

Ana Sayfa » Mesleki Çalışmalar » Elektronik Tebligat Adresi Almayı Unutmayın...

Elektronik Tebligat Adresi Almayı Unutmayın...

Artık Vergi Tebligatları da Elektronik Ortamda Yapılacak! Uygulama 1 Ocak 2016'da Başlıyor. Ülkemizde elektronik ortamda yapılan işlemlerin artmasıyla beraber geleneksel tebligat yöntemlerinin de değişmesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.

 
 
Elektronik Tebligat Adresi Almayı Unutmayın...

1) Genel Açıklama

Bilindiği üzere, ülkemizde elektronik ortamda yapılan işlemlerin artmasıyla beraber geleneksel tebligat yöntemlerinin de değişmesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak elektronik tebligat ve kayıtlı elektronik posta kavramları da yaşamımıza girmiştir. e-Tebligat; Tebligat Kanununda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta yoluyla alıcılarına iletilmesidir. Elektronik tebligatla ilgili ilk adımlar 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle hayata geçirilmiş, e-Tebligatın usul ve esasları ise  09.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Bu gelişmelere paralel olarak diğer kurum ve kuruluşların yanı sıra Maliye Bakanlığı da, vergi uygulamasında yapılan iş ve işlemleri fiziki ortamdan sanal ortama taşımaya başlamış, e-fatura, e-defter ve e-yoklama'dan sonra e-tebligatı da hayata geçirmiş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı, e-Tebligat sistemine geçmek suretiyle,  

 - GİB'in tüm birimlerinden mükelleflere yönelik yapılacak bildirimlerin ve tebligatların elektronik yolla hızlı ve etkin yapılmasını sağlamakta,  

 - e-Tebligatla ilgili her aşama kayıt altına alınacağındanGİB ve mükellefler açısından ispat yükümlüğünü kolaylaştırmakta,   

 -  GİB personelinin verimliliğini artırmanın yanı sıra, tebligatların ulaşım sorununu ve sadece bu iş yapılan tebligat harcamalarını ortadan kaldırarak, yaklaşık 100 Milyon TL. tasarruf etmektedir. 

 Elektronik ortamda Tebliğ olayı Vergi Usul Kanununa 6009 sayılı Kanunla eklenen ve 1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 107/A maddesinde düzenlenmiştir. Ancak, söz konusu hükümde, tebligatın ne zaman yapılmış sayılacağı konusunda bir düzenleme bulunmamaktaydı. Elektronik tebligatta tebliğin yapılmış sayılacağı tarihin tespiti başta idari başvuru, dava açma, ödeme vb. sürelerin hesabı açısından büyük önem taşımaktadır. 6637 sayılı Kanunla yapılan söz konusu düzenlemede, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elektronik ortamda yapılacak tebligatların muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı hükme bağlanarak, başvuru, dava açma, ödeme vb. sürelerin hesabı konusunda yaşanan belirsizlikler giderilmiş, olay daha net hale getirilmiş, bu konuda yaşanması muhtemel ihtilaflar önlenmiştir.

 Öte yandan, Maliye Bakanlığı 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 456 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de; Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına bu Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın (vergi ceza ihbarnameleri, takdir komisyon kararları, ödeme emirleri ve benzeri hüküm ifade eden her türlü evrak ve yazı), Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemiştir.

 2) 456 No.lu Tebliğ İle e- Tebligata Uygun e-Adres Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

456 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, elektronik tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Kendilerine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanların, belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaları zorunlu bulunmaktadır. Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

3) DİKKAT! Kurumlar Vergisi Mükellefleri 1 Ocak 2016 Tarihine Kadar e-Tebligat Talep Bildirimi Vererek, e-Tebligat Adresi Almak Zorunda

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği ek'te yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vererek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresini almaları gerekmektedir.  Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır. Ancak, söz konusu bildirimin YMM ve SMMM'ler veya şirkette çalışan herhangi birisi tarafından değil, kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edilmesi gerekmektedir. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükelleflerinin ise, işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmaları zorunlu bulunmaktadır.

4) DİKKAT! Gelir Vergisi Mükellefleri de 1 Ocak 2016 Tarihine Kadar e-Tebligat Talep Bildirimi Vererek, e-Tebligat Adresi Almak Zorunda  

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği ek'te yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup, bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine bizzat başvurarak sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği ek'te (EK: 2) yer alan bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadırlar.

5) Elektronik Tebligat Adresi İsteğe Bağlı Olarak da Alınabilecek

Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller KDV veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir. Yine benzer şekilde, Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen gerçek kişi muhatapların, internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak sistemi kullanmaları mümkündür.

6) İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Nasıl Teslim Alınacak?

Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, ek'te yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde, “... Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğünün... vergi kimlik numaralı mükellefi .....................’ya Elektronik Tebligat Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi işlemlerinde kullanmak için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve söz konusu tutanak, mükellef veya noterde verilmiş vekaletnameyle yetki verdiği kişi, müdür/vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Elektronik Tebligat Talep Bildiriminin birer örneği mükellefin dosyasında muhafaza edilecektir.

7) Daha Önce İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu Ve Şifresi Bulunanlar da Yeniden Şifre Talebinde Bulunmak Zorunda Mı?

Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunanların, EK1 formunda yer alan;

“Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” kutucuğunu işaretlemeleri durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmaları mümkün olacaktır.

8) Elektronik İmzalı Tebliğ Evrakı, Mükellefin e-Adresine Ulaştığı Tarihi İzleyen Beşinci Günün Sonunda Tebliğ Edilmiş Sayılacak

213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak (vergi ceza ihbarnameleri, takdir komisyon kararları, ödeme emirleri ve benzeri hüküm ifade eden her türlü evrak ve yazı),, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına GİB tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde GİB arşivinde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır.

9) Elektronik Tebligat Sisteminden Ölüm ve Ticaret Sicil Kaydından Silinme Hariç Çıkılamıyor!  

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların

- Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil)

- ve gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi

halleri dışında, sistemden çıkmaları mümkün değildir.

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılacaktır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılacaktır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılabilecektir.

10) E-Tebligat Yapılacak Olanların (Muhatabın) Sorumlulukları Neler?

Muhatap;

-          Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle,

-          Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle,

-          Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

-          Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,

-          Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermekle,

yükümlüdürler.

Yukarıda yer alan sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar Elektronik ortamda tebligat yapılacak olanların sorumluluğunda olup tüm bildirimler vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğurur.

11) E-Tebligatla İlgili Getirilen Yükümlülüklere Uymayanlara Özel Usulsüzlük Cezası Kesilecek

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan 456 No.lu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan mükelleflerden;

- Birinci sınıf tüccarlar (VUK Mad. 177) ve serbest meslek erbabına 1.300 TL.,

- İkinci sınıf tüccarlar (VUK Mad. 178), defter tutan çiftçilere 660 TL.,

özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilecek ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılacaktır.

12) Vergide e-Tebligat 1 Ocak 2016'da Başlıyor, İsteyenlere 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren de Yapılabilecek

456 Seri No.lu Tebliğde; elektronik tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacağı, ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabileceği açıklanmıştır.

Saygılarımla.

Tarih         : 31.08.2015

 

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir                                                                 

                                                               
                          

 EKLER;

1-      Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi

2-      Gerçek Kişiler İçin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi

 

 Ekler için tıklayın....

 

İlgili Haberler
left
right
 
 
31 Ağustos 2015 Pazartesi 15:11
Okunma: 7838
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Tarihte Bugün
1071 - Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
1789 - Fransa Meclisi "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"ni kabul etti.
1920 - ABD'de kadınlar ilk kez oy kullandı.
1921 - Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki emri: Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.
1922 - Büyük Taarruz (Dumlupınar Meydan Muharebesi) başladı. Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa harekatı bizzat Kocatepe'den idare ediyordu.
1924 - İş Bankası kuruldu. İlk genel müdürü eski İktisat Vekili, Mübadele İmar ve İskan Bakanlığından ayrılan Celal (Bayar) Bey oldu. İş Bankası'nın kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı.
1932 - Türkiye'de ilk kez yapılan Büyükdere'deki yüzme yarışlarında İstanbul ekibi birinci oldu.
1932 - İzmir Fuarı açıldı.
1936 - Birleşik Krallık, -Süveyş Kanalı dışındaMısır'a bağımsızlığını verdi.
1936 - İlk sesli televizyon gösterimi BBC kanalından yapıldı.
1957 - Transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927'de yalnızca 7 olan radyo alıcısı sayısı, 1950'lerde 300 bini aştı.
1972 - Mizah dergisi Gırgır, Oğuz Aral yönetiminde yayımlanmaya başladı.
1986 - Kamerun'da volkanik gölden çıkan karbondioksit ve hidrojen gazlarının karışımı sonucu 1500 kişi öldü.
1991 - İstinye Tersanesi kapatıldı.
2002 - Anıtkabir'de yeniden oluşturulan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından açıldı.
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:59
  • Güneş06:41
  • Öğlen13:09
  • İkindi16:36
  • Akşam19:15
  • Yatsı20:43
 
 
Anket
Denetim Hakkında Meslektaş ne kadar bilgili?
Çok Bilgili
Az Bilgili
Hiç bir fikri yok
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
İktisadi Haber Ajansı Çözüm Ortağı
 
Arşiv
 
Süper Loto
31.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062224283446
 
On Numara
04.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu01102527293839404347484950515262646874757778
 
Sayısal Loto
02.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062931324445
 
Şans Topu
30.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu011030323403
 
Gazete Manşetleri
 
 
Kurumsal

İçerik

Denetim Gündemi

Denetim Haberleri

Teknoloji