Vergi borçları yeniden düzenlenmeli

Ana Sayfa » Mevzuat » 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları

 
 
6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları
 • > SORU 1: 2014’de tür değiştiren limited şirket anonim şirkete dönüşmüş olup limited şirket için matrah artırımı nasıl yapılacaktır?
   • 5520 sayılı Kanun uyarınca yapılan tür değişikliklerinde, münfesih hale gelen kurumun tüm hak ve yükümlülükleri yeni kuruma intikal ettiğinden, tür değişikliği nedeniyle infisah eden ve ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları kapatılan kurumlar adına dönüşülen kurumlar tarafından matrah artırımında bulunulması ve Kanunun öngördüğü imkanlardan yararlanılması mümkündür.
    Dolayısıyla, limited şirketin faaliyette bulunduğu dönemler için limited şirket adına anonim şirket tarafından matrah artırımında bulunulabilecektir.


 • > SORU 2: Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan bir şirket adına matrah artırımı yapılabilir mi?
   • Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan bir şirket adına, matrah artırımında bulunmak üzere bildirim veya beyanda bulunulması mümkün olmamakla birlikte tasfiye öncesi dönemler için, kanuni temsilciler hep birlikte; tasfiye dönemleri için, tasfiye memuru veya birden fazla tasfiye memuru varsa tüm tasfiye memurları birlikte (tasfiye edilerek ticaret sicilinden silinmiş olan kurumların kanuni temsilcisi veya tasfiye memuru olduklarına dair bilgileri de ihtiva eden) bildirim ve beyanlar ile matrah artırımında bulunabilecektir.


 • > SORU 3: Yıllara yaygın inşaat onarım işlerinde matrah ve KDV artırımı hangi yılları kapsamalıdır?
   • Yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, her bir inşaat itibarıyla işin bittiği yıl esas alınmak suretiyle bu faaliyetleri dolayısıyla 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları için 6736 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
    Öte yandan, önceki yıllarda başlayan, ancak 2016 yılında bitmiş veya halen devam etmekte olan, yıllara sari inşaat ve onarım işleri için gelir vergisi mükelleflerinin Mart 2017, kurumlar vergisi mükelleflerinin Nisan 2017 ve müteakip yıllarda beyanda bulunması gerektiğinden bu işlerine ilişkin olarak 6736 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır.


 • > SORU 4: Vergi İncelemesi sonucunda (A) mükellefi hakkında düzenlenen vergi inceleme raporunda (B) mükellefinin de sahte belge düzenleme yönünden incelenmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine vergi incelemesine alınan ve incelemesi devam eden (B) mükellefi matrah artırımından faydalanabilir mi?
   • 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” hakkında, 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce herhangi bir tespit yapılmış olması durumunda, bu kapsama giren mükelleflerin, Kanunun 5 inci maddesi hükmüne göre matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün değildir. Bu hükmün uygulanmasında, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, (B) mükellefi hakkında vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor veya bir tespit bulunmaması halinde matrah artırımından yararlanabilecektir.


 • > SORU 5: Sahte belge düzenleme suçu yargı mercilerinde kesinleşmemişse mükellefin matrah artırımından yararlanması gerekmez mi?
   • 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” hakkında, 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce herhangi bir tespit yapılmış olması durumunda, bu kapsama giren mükelleflerin, Kanunun 5 inci maddesi hükmüne göre matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün değildir. Bu hükmün uygulanmasında, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler dikkate alınacaktır.


 • > SORU 6: Geçmiş yıllar karlarını dağıtmamış olan şirketlerin 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları düzeltilirken geçmiş yıl karları hesabı da bu kapsamda dikkate alınabilir mi?
   • Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri mümkün bulunmaktadır.
    Dolayısıyla geçmiş yıllar karları madde kapsamında yer almamakta olup bu kapsamda düzeltilmesi mümkün değildir.
    Ayrıca söz konusu düzeltme işlemlerinin Tebliğde belirtildiği şekilde yapılması gerekmekte olup düzeltme konusu tutarların geçmiş yıllar karlarına mahsup edilmesi de mümkün değildir.


 • > SORU 7: Matrah ve vergi artırımına ilişkin tutarlar ödenmemesi matrah ve vergi artırımının sağladığı imkanlardan yararlanılmasına engel teşkil eder mi?
   • Matrah ve vergi artırımında bulunanların taksitlerini süresinde ödememesi, artırım hükümlerinin ihlali anlamına gelmeyecektir. Ancak, ödenmeyen vergiler, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir.


 • > SORU 8: İndirimli kurumlar vergisi uygulanmasından yararlanan teşvik belgesi sahibi mükelleflerde mükellef kurumlar vergisinde matrah artırımı yapması halinde yatırım teşvik belgesinde yer alan indirimli oran uygulanabilir mi?
   • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin artırdıkları gelir/kurumlar vergisi matrahları %20 oranında (şartların sağlanması halinde %15 oranında) vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz.
    Buna göre, artırılan gelir veya kurumlar vergisi matrahlarına başkaca bir oran uygulanması suretiyle vergi hesaplanması mümkün olmayıp matrah artırımına konu olan tutarlar üzerinden, indirimli kurumlar vergisi uygulaması dahil olmak üzere herhangi bir istisna veya indirim uygulanması mümkün değildir.


 • > SORU 9: 2015 yılına ilişkin matrah artıran kurumlar vergisi mükellefi bu matrah üzerinden 5520 sayılı Kanununun 32/b maddesine göre indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilir mi?
   • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin artırdıkları gelir/kurumlar vergisi matrahları %20 oranında (şartların sağlanması halinde %15 oranında) vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz.
    Buna göre, artırılan gelir veya kurumlar vergisi matrahlarına başkaca bir oran uygulanması suretiyle vergi hesaplanması mümkün olmayıp matrah artırımına konu olan tutarlar üzerinden, indirimli kurumlar vergisi uygulaması dahil olmak üzere herhangi bir istisna veya indirim uygulanması mümkün değildir.


 • > SORU 10: 2015 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan yıllık kurumlar vergisi beyannamesi için düzeltme beyannamesi vermiş olan mükellef matrah artırımında bulunurken düzeltme beyannamesindeki tutar mı esas alınacak?
   • Mükelleflerce ilgili yıllarda düzeltme beyannamesi verilmiş ve düzeltme işlemlerinin 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar sonuçlandırılmış olması hali de dahil olmak üzere, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar üzerine Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, matrah artırımına esas ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.


 • > SORU 11: Matrah artırımı yapılırken KDV-kurumlar-gelir vergisini birlikte artırmak zorunlu mudur? Ayrıca, stopaj artırımı yapmak zorunlu mudur?
   • Esas itibarıyla böyle bir zorunluluk bulunmamakta olup mükellefler istedikleri vergi türünden matrah ve vergi artırımında bulunabilirler.
    Ancak belirlenen bazı hallerde bir vergi türünden matrah veya vergi artırımında bulunulması için diğer bir vergi türünden de artırımda bulunulması şartı aranmaktadır. Örneğin; 2011 ila 2015 yıllarında vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamelerinde kurumlar vergisine tabi matrah beyan eden, matrah beyan etmeyen veya zarar beyan eden mükelleflerin, bu dönemlere ilişkin olarak 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesine göre, vergi tevkifatına tabi kazançları ile ilgili olarak vergi artırımı veya matrah beyanında bulunabilmeleri için, kurumlar vergisi matrahlarını da artırmaları zorunludur.


 • > SORU 12: Tasfiyesi devam eden kooperatif bütün yıllara matrah artırır mı yoksa tasfiye öncesi sonrası ayrı ayrı mı olacak?
   • Tasfiyesi devam eden kooperatiflerce 2011 ila 2015 yılları için matrah/vergi artırımında bulunulması mümkündür.


 • > SORU 13: 5520 sayılı Kanunun 32/b maddesi kapsamında indirimli oranda kurumlar vergisi ödeyen mükellefler için artırılacak matrah artırımında hangi matrah alınacaktır?
   • İndirimi kurumlar vergisine tabi tutulan matrah da dahil olmak üzere toplam kurumlar vergisi matrahı esas alınarak, bu matraha ilgili yıl için belirlenen artırım oranı uygulanacaktır. Asgari matrah tutarından az olmamak kaydıyla bu suretle hesaplanan tutarda matrah artırımında bulunulabilecektir.


 • > SORU 14: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklar hesabı düzeltilirken, işletmenin sipariş verdiği fakat karşı tarafın çeşitli nedenlerle siparişi yerine getiremediği hallerde 159 no.lu hesapta izlenen tutarlarda düzeltmeye konu edilebilir mi?
   • 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini düzeltebilmeleri mümkündür.
    Ancak, sipariş işlemi nedeniyle oluşan tutarların bu hüküm kapsamında düzeltilmesi söz konusu değildir.


 • > SORU 15: Kurumlar vergisi ve KDV matrah/vergi artırımı yaptığımız zaman peşin ödemede tahakkuk eden verginin peşin ödenmesi halinde tahakkuk eden vergiye Yİ-ÜFE uygulanacak mı?
   • Matrah ve vergi artırımı uygulamasında tahakkuk eden vergiye Yİ-ÜFE uygulanması söz konusu değildir.


 • > SORU 16: Kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanılması durumunda ilgili yıl için transfer fiyatlandırması yönünden inceleme yapılması ve kar dağıtımına yönelik stopaj farkı çıkartılması mümkün müdür?
   • Kar dağıtımı stopajlarının 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında artırımı söz konusu değildir. Matrah artırımında bulunması mükellefin kar dağıtım stopajı yönünden incelenmesine engel teşkil etmeyecektir.


 • > SORU 17: Gerçek kişiler kasa mevcudu ve ortaklar cari hesabını düzeltebilirler mi? Karşı taraf nasıl bir işlem yapacaktır?
   • Sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarını düzeltmeleri mümkündür.


 • KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
  • > SORU 1: KDV artırım tutarı hesaplanırken ilave edilecek KDV, hesaplanan KDV’ye dahil edilecek mi?
    • KDV artırımına esas hesaplanan KDV’ye ilave edilecek KDV dahil edilmeyecektir. Ancak, ilgili dönemlerde hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi gereken KDV’nin ilave edilecek KDV satırında beyan edilmiş olması halinde bu tutarların da hesaplanan KDV’ye dahil edilmesi gerekir.


  • > SORU 2: KDV artırımında yıl içinde tüm beyannameler verilmiş buna göre; -11 ayda hesaplanan KDV var 1 ayda yok, -8 ayda hesaplanan KDV var 4 ayda yok, -1 ayda hesaplanan KDV var 11 ayda yok. Bu durumlarda KDV artırımı nasıl yapılacaktır?
    • Artırımda bulunulan yıl içindeki dönemlere ilişkin verilen beyannamelerin bir kısmında hesaplanan vergisi bulunan, diğer kısmında ise istisna veya tecil-terkin kapsamındaki işlemleri dışındaki nedenlerle (işlemlerinin bulunmaması veya işlemlerinin tamamının verginin konusuna girmemesi gibi) hesaplanan KDV bulunmayan mükelleflerin, vergi artırımı için 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b.3) bendi uyarınca karşılaştırma yapmaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımı yapmadan KDV artırımından faydalanmaları mümkün değildir.
     Bu durumların hepsinde KDV artırım imkanından yararlanmak için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmak zorunludur. Her üç durumda da hesaplanan KDV’si bulunan dönemlerdeki hesaplanan KDV tutarları toplanır. Bu tutara ilgili yıl için belirlenen oran uygulanmak suretiyle bir hesaplama yapılır. Gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı tutarlarının %18’i de hesaplanır. Hesaplanan bu tutarlardan hangisi büyükse KDV artırım tutarı olarak dikkate alınır. Tebliğ ekinde yer alan Ek:17’deki bildirim formu kullanılır.


  • > SORU 3: İşletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtianın kayda alınması işleminde fatura kesilmeli midir?
    • İşletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtianın kayda alınması ile ilgili işlemlerde fatura kesilmesi söz konusu değildir.
     - Fon hesabı Ortaklar Cari Hesabına aktarılabilir mi?
     Emtia veya makine, teçzihat, demirbaş için pasifte açılan karşılık hesabının, ortaklar cari hesabına aktarılması söz konusu değildir.


  • > SORU 4: İlgili yılda tüm KDV beyanlarını vermiş ve bu beyanların tamamında hesaplanan KDV’si olan mükellefin, KDV matrah artırımında hesaplanan KDV toplamına ilgili yıl vergi oranı uygulamak yeterli mi? Ayrıca kurumlar, gelir asgari matrah oranı ile karşılaştırma yapılacak mıdır?
    • Matrah artırımı yapılacak dönemde verilen beyannamelerin tamamında hesaplanan KDV olması halinde gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı yapılması zorunlu değildir. Gelir veya kurumlar vergisinden matrah artırımında bulunulsa bile karşılaştırma yapılmasına gerek yoktur. Hesaplanan KDV tutarlarının toplamına ilgili yıl için belirlenen oran uygulanmak suretiyle KDV artırım tutarı hesaplanır. Tebliğ ekinde yer alan Ek:14 bildirim formu kullanılır.


  • > SORU 5: Bütün dönemlere ait KDV beyannameleri verildi ve hepsinde hesaplanan KDV var. Ancak bir dönemde hesaplanan KDV ile birlikte istisnalı işlem de bulunmaktadır. Bu durumda kurumlar vergisi matrah artırımı ile kıyas yaparak kurumlar vergisini de artırmama gerek var mı?
    • Matrah artırımı yapılacak dönemde verilen beyannamelerin tamamında hesaplanan KDV olması halinde gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı yapılması zorunlu değildir. Bu dönemlerin herhangi birisinde hesaplanan KDV ile birlikte istisna kapsamında işlem bulunması bu durumu değiştirmez.
     Hesaplanan KDV tutarlarının toplamına ilgili yıl için belirlenen oran uygulanmak suretiyle KDV artırım tutarı hesaplanır. Tebliğ ekinde yer alan Ek:14 bildirim formu kullanılır.


  • > SORU 6: İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ve teslimi KDV’den istisna olan emtia kayda alınabilir mi?
    • 1 Seri No.lu 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin “6-A/4.c” bölümünde, “Teslimleri KDV’den müstesna olan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak bu uygulamadan yararlanılması mümkün değildir.” açıklaması yer almakta olup, işletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ve istisna kapsamındaki emtia, kayda alınamaz. Ancak özel matraha tabi olan işlerde, emtialar için stok düzeltmesi yapılabilir.


  • > SORU 7: İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtianın kayda alınması işleminde, KDV stok beyanına ilişkin hesaplanarak ödenen KDV hangi dönemde indirim konusu yapabilir?
    • İşletmede mevcut olup kayıtlarda bulunmayan emtia ile ilgili beyan edilerek ödenen KDV tutarı, ödendiği döneme ilişkin 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Örneğin; Ekim ayı içinde beyan edilerek ödenen KDV, Ekim ayına ilişkin işlemler dolayısıyla Kasım ayında verilecek 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Ekim ayında ödenip, Ekim ayında verilen Eylül ayının beyannamesinde indirim konusu yapılamaz.
     Ancak, işletmede mevcut olup kayıtlarda bulunmayan makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin beyan edilerek ödenen KDV’nin indirimi mümkün değildir.


  • > SORU 8: Gelir veya kurumlar vergisi açısından matrah artırımı yapan ancak KDV açısından matrah artırımında bulunmayan bir şirket, KDV açısından vergi incelemesine tabi tutulabilir mi?
    • Evet.


  • > SORU 9: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan mükellef, tüm KDV beyannamelerini vermiş olmasına rağmen, her ay hakediş yapmadığı için hesaplanan KDV bulunmayan dönemleri de bulunmaktadır. Bu durumda KDV matrah artırımın nasıl yapılır?
    • Yıllara sari inşaat işi nedeniyle beyannamelerin bazılarında hesaplanan KDV bulunmayan mükelleflerin KDV artırım imkanından yararlanması için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması zorunludur. Bu durumda hesaplanan KDV bulunan dönemlerdeki hesaplanan KDV tutarları toplanır. Bu tutara ilgili yıl için belirlenen oran uygulanmak suretiyle bir hesaplama yapılır. Gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı tutarlarının %18’i hesaplanır. Hesaplanan bu tutarlardan hangisi büyükse KDV artırım tutarı olarak dikkate alınır. Tebliğ ekinde yer alan Ek:17’deki bildirim formu kullanılır.


  • > SORU 10: 6736 sayılı Kanunda, kaydi olarak işletmede bulunup fiilen mevcut olmayan mal ve demirbaşın işletmeden fatura düzenlemek suretiyle çıkarılması için düzenleme bulunmaktadır. Ancak daha önce ifa edilmiş olmakla birlikte faturası düzenlenmemiş hizmetlere ilişkin düzelteme müessesesi var mıdır?
    • 6736 sayılı Kanun, işletmede bulunmadığı halde kayıtlarda yer alan sadece emtia için düzeltme imkanı sağlamıştır. Hizmete ilişkin bir düzeltme adı geçen kanunda yer almamaktadır.


  • > SORU 11: Eczanelerin, ıtriyat-sağlık-doğal ürün satışlarında stok düzeltmesi yapmak istediğinde KDV oranı ne olmalıdır?
    • Eczanelerin stoklarında bulunan ilaçlar için maliyet bedeli üzerinden %4 oranında KDV hesaplanacaktır. Eczanelerin stoklarındaki ilaç dışındaki emtia için gayri safi kar oranı da dikkate alınarak belirlenen bedel üzerinden emtianın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması ve 1 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.


  • > SORU 12: Adi ortaklıklarda KDV artırımı yapılabilmesi için ortakların matrah artırımı yapma zorunluluğu var mı?
    • KDV’den matrah artırımında bulunulabilmesi için gelir ve kurumlar vergisi artırımı yapma zorunluluğu bulunmayan durumlarda, adi ortaklıkların ortaklarının matrah artırımında bulunması zorunlu değildir.
     Ancak KDV’den matrah artırımında bulunulabilmesi için gelir veya kurumlar vergisinden artırım yapılması zorunlu olan durumlarda adi ortaklıkların ortaklarının gelir veya kurumlar vergisinden artırımda bulunmaları zorunlu olup, bu kapsamda adi ortaklığının ortaklarının bu ortalıktan dolayı artırdıkları gelir veya kurumlar vergisi artırım tutarları dikkate alınacaktır.


  • > SORU 13: Sürekli KDV mükellefiyetleri bulunmayan sigorta firmalarının yılın sadece 2-3 ayında sabit kıymet satışı yapmış ve buna ilişkin beyanname vermiş olmaları durumunda KDV matrah artırımı uygulamaları nasıl olacaktır?
    • Sigorta şirketlerinin bütün işlemleri BSMV’ye tabi olduğundan sabit kıymet satışları da BSMV’ye tabidir. Dolayısıyla KDV beyan etme gibi bir durum ortaya çıkmaz.
     Ancak bahsedilen sigorta aracıları ise sigorta aracılarının sigortacılık işlemleri dışındaki işlemleri KDV’ye tabidir. Bu işlemlerde sadece işlemin gerçekleştiği dönemde KDV beyannamesi verilmesi gerekir. 6736 sayılı Kanunun KDV matrah artırımına yönelik hükümlerinden sürekli KDV mükellefiyeti bulunmayan sigorta aracıları, sadece mükellefiyet tesis ettirdikleri vergilendirme dönemleri itibarıyla yararlanabilirler. İlgili yıl içinde birden fazla vergilendirme döneminde mükellefiyet tesis edilmiş olması durumunda, sözkonusu dönemlerin aynı yıla isabet edenleri toplanarak tamamı üzerinden ilgili yıl için belirlenen artırım oranı uygulanmak suretiyle KDV artırım imkanından yararlanmaları mümkündür.


  • > SORU 14: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia kayda alınarak 6736 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesindeki üç taksitte KDV’leri ödeme imkanından yararlandıktan sonra, KDV’yi ödemezse yaptırımı ne olacaktır?
    • Kayıtların düzeltilmesi hususunda 6736 sayılı Kanundan yararlanılmaya devam edilecektir. Ancak tahakkuk eden KDV’nin ödenmeyen taksitlerine 6183 sayılı Kanun kapsamında takibat yapılacaktır.


 • 6183 SAYILI KANUN (AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN)
  • > SORU 1: Mad. 4 –Bent4. Teftiş kanundan önce bitmiş, ihbarname tanzimi 16.09.2016, tebliğ 21.09.2016 müracaat süresinde 30 gün aranacak mı? Süre geçti diye vergi daireleri kanundan yararlandırmıyor. Dava açılmadı.
    • 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.
     Yukarıdaki madde hükmüne göre, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla Kanunun kapsamına giren; vergi, resim ve harçlara yönelik olarak bir vergi incelemesine başlanılmış veya takdir komisyonlarından matrah/vergi takdiri istenilmiş ve bu işlemler sonuçlanmamışsa mükellefler, bu işlemlerin sonuçlanmasından sonra Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
     Bu durumda, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması ve ilk taksitin de ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenmesi gerekmektedir.
     Maddede belirlenmiş sürede başvuruda bulunmayan mükelleflerin madde hükümlerinden yararlanması yasal olarak mümkün değildir.


  • > SORU 2: Yasanın yürürlük tarihi itibariyle dava açma süresi geçmemiş olaylar yasa kapsamında. E- Tebligatta ihbarnameler E-Tebligata verildiği tarihten itibaren 5. gün tebliğ edilmiş sayılıyor. İhbarnameler 15.08.2016 tarihinde E-Tebligata verilmiş. Mükellef aynı gün ihbarnameyi almış. Yasadan yararlanmak istiyor. Ancak; vergi dairesi e-tebligatta tebliğ 5. Gün yapılmış sayılıyor. 5. Günde 20.08.2016 tarihi yani yasanın yürürlük tarihinden sonra yararlanamazsınız diyor. Mükellef yararlanabilir mi?
    • 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.
     Yukarıdaki madde hükmüne göre, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla Kanunun kapsamına giren; vergi, resim ve harçlara yönelik olarak bir vergi incelemesine başlanılmış veya takdir komisyonlarından matrah/vergi takdiri istenilmiş ve bu işlemler sonuçlanmamışsa mükellefler, bu işlemlerin sonuçlanmasından sonra Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
     Bu durumda, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması ve ilk taksitin de ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenmesi gerekmektedir.
     Maddede belirlenmiş sürede başvuruda bulunmayan mükelleflerin madde hükümlerinden yararlanması yasal olarak mümkün değildir.


  • > SORU 3: 2014/11-2014/8 dönemleri ile ilgili ceza ihbarnameleri 08.09.2016 tarihinde tebliğ alındı. 13.09.2016 tarihinde 6736 Sayılı (EK 2A) yasaya internet üzerinden başvuru yapıldı. Seğmenler Vergi Dairesi ile görüştüğümüzde başvurunun yanlış yapıldığı Ek 4A dilekçesi ile yapılması gerektiğini ve kanuni itiraz dava açma süresinde başvuru yapılması gerektiğini yapılacak bir şeyin olmadığı söylendi. İzlenecek başka bir yol var mıdır?
    • 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.
     Yukarıdaki madde hükmüne göre, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla Kanunun kapsamına giren; vergi, resim ve harçlara yönelik olarak bir vergi incelemesine başlanılmış veya takdir komisyonlarından matrah/vergi takdiri istenilmiş ve bu işlemler sonuçlanmamışsa mükellefler, bu işlemlerin sonuçlanmasından sonra Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
     Bu durumda, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması ve ilk taksitin de ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenmesi gerekmektedir.
     Maddede belirlenmiş sürede başvuruda bulunmayan mükelleflerin madde hükümlerinden yararlanması yasal olarak mümkün değildir.


  • > SORU 4: Ba-Bs bildirimi dönemi 04/2016, türü ÖUCZ, tebliğ tarihi 07.09.2016 vergi dairesi kesinleşmiş borç diye yapılandırmadan yararlandırmıyor. Vergi dairesi müracaat tarihi 18.10.2016.
    • 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.
     Yukarıdaki madde hükmüne göre, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla Kanunun kapsamına giren; vergi, resim ve harçlara yönelik olarak bir vergi incelemesine başlanılmış veya takdir komisyonlarından matrah/vergi takdiri istenilmiş ve bu işlemler sonuçlanmamışsa mükellefler, bu işlemlerin sonuçlanmasından sonra Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
     Bu durumda, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması ve ilk taksitin de ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenmesi gerekmektedir.
     Maddede belirlenmiş sürede başvuruda bulunmayan mükelleflerin madde hükümlerinden yararlanması yasal olarak mümkün değildir.


  • > SORU 5: Kanundan önce inceleme tamamlandı. İhbarname kesildi (16.08.2016). Tebliğ 21.08.2016. Dava açılmadı. Hangi maddeye göre müracaat edilecek? Özel bir süre var mı? 30 gün şartı var mı?
    • 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.
     Yukarıdaki madde hükmüne göre, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla Kanunun kapsamına giren; vergi, resim ve harçlara yönelik olarak bir vergi incelemesine başlanılmış veya takdir komisyonlarından matrah/vergi takdiri istenilmiş ve bu işlemler sonuçlanmamışsa mükellefler, bu işlemlerin sonuçlanmasından sonra Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
     Bu durumda, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması ve ilk taksitin de ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenmesi gerekmektedir.
     Maddede belirlenmiş sürede başvuruda bulunmayan mükelleflerin madde hükümlerinden yararlanması yasal olarak mümkün değildir.


  • > SORU 6: Vergi İnceleme sonucu vergi ve cezalar 26 Eylül de tebliğ edildi. Yasadan yararlanmak için 10 Ekim de müracaat ettik. 31 Ekime ödeme vadesi verildi. 30 Kasım olması gerekmez mi?
    • 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.
     Yukarıdaki madde hükmüne göre, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla Kanunun kapsamına giren; vergi, resim ve harçlara yönelik olarak bir vergi incelemesine başlanılmış veya takdir komisyonlarından matrah/vergi takdiri istenilmiş ve bu işlemler sonuçlanmamışsa mükellefler, bu işlemlerin sonuçlanmasından sonra Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
     Bu durumda, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması ve ilk taksitin de ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenmesi gerekmektedir.
     Maddede belirlenmiş sürede başvuruda bulunmayan mükelleflerin madde hükümlerinden yararlanması yasal olarak mümkün değildir.


  • > SORU 7: Kanunun kapsadığı döneme ait olup başvuru süresi sona erdikten sonra tebliğ edilecek cezalar da kanun kapsamında ödenebilir diye düşünüyorum. Sizce? Örneğin 2012 yılı Ağustos ayında verilmemiş veya hatalı verilmiş Ba bildirimi için 2017 Haziranında ceza tebliğ edildi.
    • 6736 sayılı Kanun kapsamındaki dönemlere ilişkin olarak 31.05.2016 tarihinden önce elektronik ortamda verilmesi gereken Ba-Bs bildirim formlarının kanuni süresinde verilmemesi nedeniyle kesilecek olan özel usulsüzlük cezaları sistemde yapılan tespitlere istinaden kesileceğinden; sistemde 30.06.2016 tarihinden önce tespit edilmiş olmakla birlikte, vergi dairelerince Kanunun yayımlandığı tarihten sonra düzenlenerek tebliğ edilen veya Kanunun yayım tarihinden önce düzenlenen ancak bu tarihten sonra tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerine konu özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 4 üncü maddesi hükmünden yararlanılması mümkündür. Dolayısıyla örnek olayda 2017 Haziranında yapılacak tebliğ üzerine Kanundan yararlanılabilecektir.


  • > SORU 8: Mükellef 1. taksitten sonra peşin ödemeye geçerse Yİ-ÜFE nin %50 indiriminden faydalanabilir mi?
    • 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde “b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.” hükmü yer almaktadır.
     Buna göre, yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksitin ödeme süresinin son gününe kadar (Kasım/2016 ayı içerisinde) ödenmesi halinde peşin ödeme indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde peşin ödeme indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.


  • > SORU 9: Mahkeme kararı tasdik veya terkin kararı değil de yürütmeyi durdurma kararı olursa bir düzenleme var mı?
    • Kanunun 3 üncü maddesinde Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla davanın bulunduğu safhalar esas alınarak düzenleme yapılmış ve dava açma süresi geçmemiş olan, ilk derece yargı merciinde görüşülmekte olan, ilk derece yargı merciinin kararı üzerine üst yargı mercilerinde görüşülen ya da üst yargı merciinin verdiği onama veya bozma kararları dikkate alınarak yapılandırılacak alacak tutarına yönelik hükümler getirilmiştir.
     Yürütmenin durdurulması kararları ise ara karar niteliğinde olduğundan Kanunda bu kararları esas alan bir düzenlemeye yer verilmemiştir.


  • > SORU 10: Dava konusu yapılmış sadece vergi ziyaı cezası ve gecikme faizine ait ihtilafta mükellef ilk dava merciinde kazandı. İdare temyize gitti. Bu ihtilaftan mükellefin ihtilafı sona erdirmek istemesi durumunda - ödenecek vergi aslı yok. - buna bağlı kesilen vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi nasıl hesaplanacak.
    • 6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükmüne göre, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla açılmış olan davanın sadece vergi aslına bağlı cezalara (vergi ziyaı cezası) ilişkin olması hâlinde, bu cezaların bağlı olduğu vergilerin, Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması ya da Kanunun 2 nci maddesine göre ödenmesi şartına bağlı olarak vergi aslına bağlı ceza ve bunlara ilişkin gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak herhangi bir Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır.
     Soru konusu olayda Kanunun aradığı diğer şartların bulunması koşuluyla;
     • vergi aslı ve asıl alacak üzerinden hesaplanan fer’i alacakların Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması ve sadece vergi zıyaı cezasına kanuni süresinde dava açılmış olması halinde açılan davadan vazgeçilmesi şartıyla vergi zıyaı cezasının tahsilinden vazgeçilecektir.
     • vergi aslı üzerinden hesaplanan gecikme faizi ile vergi zıyaı cezasının dava konusu olduğu vergi aslının ödenmesinin gerekmediği (geçici vergi) bulunmadığı bir durumdan bahsediliyor olması halinde ise gecikme faizine bağlı Yİ-ÜFE’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla vergi zıyaı cezasının tahsilinden vazgeçilecektir.


  • > SORU 11: 6111 sayılı Kanun ödenmediğinden yapılandırmamız iptal oldu. Borç aslı 1.500.000 TL, gecikme zammı 1.500.000 TL. Ayrıca kurumlar vergisinden doğan alacaklarımızdan dolayı vergi dairesiyle dava aşamasındayız. Aleyhimize sonuçlanmasına rağmen Yargıtay’a intikal etti. Dava sonucu bekliyoruz. Bu kanundan dolayı borçlarımızı yapılandırırsak davadan vazgeçmeli miyiz? Veya dava sonucunu mu beklemeliyiz?
    • 6736 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddelerinden yararlanmak isteyen borçluların Kanunda belirtilen şartların yanı sıra yapılandırmaya konu borçları için dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamalarının şart olduğu belirtilmiştir.
     Bu nedenle, madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların bu yöndeki iradelerini başvuruları sırasında belirtmeleri gerekmektedir.
     Dolayısıyla, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya konu olmayan borçlar için davadan vazgeçilmesine gerek bulunmamaktadır.
     Soru konusu olayın mahiyeti tam anlaşılamamakla birlikte dava konusunun vergi dairesinden kurumlar vergisi iadesi talebinde bulunulduğu ve bu talebin reddi üzerine dava açıldığı anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda idari işlemin iptali ile ilgili açılan bu davanın, ödenecek bir vergi veya sair amme alacağı bulunmadığından, Kanun kapsamında yapılandırma ile ilgisi bulunmayacağından davadan vazgeçilmesine gerek bulunmamaktadır.
     Diğer taraftan 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulmuş ve ödeme yönünden şartların ihlal edilmiş olması 6736 sayılı Kanundan yararlanmaya engel teşkil etmemektedir.


  • > SORU 12: 6736 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle mali tatil ve adli tatil sebebiyle dava açma süresi henüz dolmamış cezalı tarhiyatlarla ilgili olarak 6736 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri tatbik edilmekten imtina edilebilir mi? Not: Ankara Vergi Dairesi böyle bir uygulama içerisinde.
    • 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca, dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlememektedir. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca çalışmaya ara verme süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzamaktadır.
     Mükelleflerin 6736 sayılı Kanun kapsamında borçlarının yapılandırılması işlemlerinde Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibarıyla mevcut hukuki durumlarının dikkate alınması gerekmektedir.
     Bu itibarla, mali tatil ve adli tatil dolayısıyla dava açma süresi son günü 7.9.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayan vergi/ceza ihbarnamelerine konu alacaklar için (Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olması şartıyla) Kanunun 3 üncü maddesi hükmünden yararlanılması mümkündür.


  • > SORU 13: Vergi Mahkemesinin kararıyla ödediğimiz vergiyi tecil faiziyle birlikte ödedik. Danıştay henüz kararı onaylamadı. Bu durumda yapılandırmadan yararlanabilir miyiz? Ödediğimiz tutar ne olacak?
    • Vergi mahkemesinin tasdik veya tadilen tasdik kararı üzerine hesaplanmış olan vergilerin Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde, Kanun hükmüne göre ödenecek tutar, Kanunun 10 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası da dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki açıklamalara göre tespit edilecektir.
     6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık;
     • Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar,
     • Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar,
     • Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizler,
     red ve iade edilmeyecektir.
     Ancak, dava konusu yapılmış tarhiyatlara karşılık 6736 sayılı Kanunun yayım tarihinden önce ödeme yapılmış olması halinde, ödenen bu tutarların red ve iadesinin yapılabilmesi için, tarhiyatlara yönelik vergi mahkemesince karar verilmemiş olması veya verilen kararın üst mahkemece bozularak yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş olması ya da vergi mahkemesince tarhiyatların terkinine karar verilmiş ve 19/8/2016 tarihinden önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.
     Buna göre, vergi mahkemesinin tasdik kararına göre ödenmesi gereken tutarların tamamının Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması hâlinde, bu Kanuna göre ödenmesi gereken bir tutar bulunmadığından, Kanundan yararlanılması söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla, vergi mahkemesi kararı üzerine ödenmiş olan tutarların red ve iadesi mümkün değildir. Kısmen ödeme yapılmış olması halinde ise ödenmemiş tutarlar üzerinden Kanundan yararlanılacaktır.


  • > SORU 14: Tarhiyat safhasındaki geçici verginin %50 sine hesaplanacak Yİ-ÜFE 1) normal vade-mahsup arası mı? 2) normal vade-bugün mü? Kanun ve Tebliğ 2 şıkkı işaret ediyor. O zaman avantaj yerine ek yükümlülük doğuyor.
   • Kanun kapsamında Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmemekte, sadece aylık gecikme faizi/gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılmaktadır.
    Bu itibarla, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin geçici vergiye ilişkin yapılan tarhiyatlarda, alacak aslının aranılmayıp sadece gecikme faizi ve vergi cezasının aranılacağı durumlarda, ilgili mevzuat kapsamında gecikme faizinin hesaplanması gereken süre esas alınmak suretiyle Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

gib.gov.tr

İlgili Haberler
left
right
 
25 Ekim 2016 Salı 10:36
Okunma: 4193
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Tarihte Bugün
1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zaptederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
1870 - Roma, İtalya'nın başkenti oldu.
1923 - Son işgal birlikleri İstanbul'dan ayrıldı.
1924 - Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi zorunlu tahkim protokolünü imzaladı.
1935 - İtalyan ordusu Etiyopya'ya girdi.
1948 - Basın Birliği basında 50 yılını dolduran 96 yazar için bir jübile düzenledi.
1950 - Charles M. Schulz'un çizdiği Peanuts adlı bant karikatür ilk kez yayımlandı.
1953 - Batı Almanya[ NATO'ya kabul edildi.
1957 - ODTÜ'nün temeli atıldı.
1958 - Fransız kolonisi Gine, bağımsızlığını ilan etti.
1966 - Vicente Calderón Stadı açıldı.
1968 - Meksika'da üniversite işgali. Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine yüzden fazla öğrenci öldü.
1969 - Doğan Avcıoğlu liderliğinde Devrim gazetesini yayımlanmaya başladı.
1969 - Yargıtay, 6 öğrenci örgütünü siyasetle uğraştıkları gerekçesiyle kapattı.
1970 - Ankara'da, Merkezi Antlaşma Örgütü (CENTO) binasına bomba atıldı.
1974 - Eski Milli Birlik Komitesi üyesi General Cemal Madanoğlu ve arkadaşları beraat ettiler.
1975 - ABD, Türkiye'ye konulan silah ambargosunu kısmen kaldırdı.
1978 - Milliyetçi Hareket Partisi sıkıyönetim ilan edilmesini istedi.
1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)avukatlarından Ahmet Veziroğlu ölü bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü, Veziroğlu'nun Emniyet binasından atlayarak intihar ettiğini iddia etti.
1984 - 12 Eylül 1980 sonrası ilk grev Tuzla'da iki tersanede başladı.
1989 - TRT 3 ve GAP TV resmen yayına başladı.
1990 - Çin havayollarına ait bir Boeing 737 kaçırıldı, Guangzhou havaalanına indikten sonra iki uçağa çarptı; 132 kişi öldü.
1992 - Ege Denizi'ndeki tatbikatlar sırasında, ABD'ye ait uçak gemisinden atılan iki füze Muavenet Muhribi'ne isabet etti; olayda gemi komutanıyla birlikte 5 denizci öldü.
1996 - Peru havayollarına ait bir Boeing 757, Lima'dan kalktıktan hemen sonra Büyük Okyanus'a düştü; 70 kişi öldü.
2001 - Swissair iflas etti.
 
Namaz Vakitleri
 
 • İmsak04:59
 • Güneş06:41
 • Öğlen13:09
 • İkindi16:36
 • Akşam19:15
 • Yatsı20:43
 
 
Anket
Denetim Hakkında Meslektaş ne kadar bilgili?
Çok Bilgili
Az Bilgili
Hiç bir fikri yok
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
İktisadi Haber Ajansı Çözüm Ortağı
 
Arşiv
 
Süper Loto
31.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062224283446
 
On Numara
04.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu01102527293839404347484950515262646874757778
 
Sayısal Loto
02.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062931324445
 
Şans Topu
30.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu011030323403
 
Gazete Manşetleri
 
 
Kurumsal

İçerik

Denetim Gündemi

Denetim Haberleri

Teknoloji